Gépjármű átírás szabályai 2020-ban

A gépjármű átírás olyan hatósági eljárás, mely szinte minden gépjárművezetőt érint, ezért fontos a szigorú szabályozás ismerete.

A gépjármű átírási eljárásra akkor kerül sor, ha új, vagy használt gépjárművet vásárol, vagy a gépjármű üzembentartói jogát adja át másnak.

Ilyenkor cél, hogy a gépjármű az adásvételi, vagy az üzembentartói szerződés megkötése után minél gyorsabban az Ön használatába kerüljön!

Gépjármű átírás szabályai 2020-ban

Alapvetés, hogy a tulajdonjog és használati jog (üzembentartói jog) változás tényét a központi gépjármű-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

Felmerülhet a kérdés, hogy mit tekint a jogszabály gépjárműnek?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: illetéktörvény) 102. § (1) bekezdésének i) pontja értelmében:

“gépjármű: az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz – a mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár kivételével -, amelyet beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő;”

A gépjárművásárlás folyamata

A tulajdonosváltás menete

 1. Az adásvételi szerződés megkötése (vagy ajándékozási szerződés).
 2. Az új tulajdonos nevére szóló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése.
 3. Az eredetiségvizsgálat elvégeztetése (megjegyzés: a jogszabály nem írja elő, hogy mikor kell elvégeztetni és kinek kell fizetnie, ez megállapodás kérdése).
 4. A gépjármű átírás intézése a kormányablaknál.

Gépjármű vásárlásakor a régi tulajdonos az alábbi járműhöz kapcsolódó dokumentumokat köteles átadni az új tulajdonosnak:

 • Forgalmi engedély.
 • Törzskönyv (magánszemélyek közötti jogügylet esetén):
  A gépjármű-kereskedések esetén előfordulhat, hogy a törzskönyv nem áll rendelkezésre, mivel a központi nyilvántartásban passzívába (kötelezettség alá) helyezték.
 • Járműkísérő lap:
  A gépjármű kereskedők által Magyarországra hozott új járművekre kiadott dokumentum, mely a jármű belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármű feletti rendelkezési jogot (326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet 15. melléklet). Használt gépjármű vásárlásakor erre a dokumentumra nincs szükség.

Gépjármű vásárlása kereskedőtől

Új gépjármű vásárlása

Új gépjárműnek tekinthető a jogszabály szerint az a személygépkocsi, illetve motorkerékpár, amely az adó alanya által történt megszerzésének időpontjában

 • legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek
 • első külföldi forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el.

Új gépjármű vásárlása esetén a gépjármű átírás adminisztratív részét általában a kereskedők maguk intézik, majd a járművet az okmányokkal együtt adják át a tulajdonosnak.

Használt gépjármű vásárlása

A gépjármű-kereskedésekben használt gépjármű vásárlása esetén is bevett gyakorlat az átírás ügyintézésének az új tulajdonostól történő átvállalása.

Használt gépjármű vásárlása magánszemélytől

Használt jármű vásárlása esetén először célszerű ellenőrizni a kiszemelt gépjármű adatait.

Bejelentési kötelezettség

Általános szabály, hogy a gépjármű-nyilvántartásban bekövetkezett adatok változását a tulajdonos, az üzembentartó (vagy meghatalmazottja) az adatok módosítására okot adó esemény bekövetkezésétől számított

15 napon belül köteles kezdeményezni.

Ennek elmulasztása jelentős bírság (késedelmi, mulasztási) kiszabását vonhatja maga után. Az átírás elmulasztása esetében az okmányiroda intézkedik a jármű forgalomból való kivonásáról, valamint ezzel egyidejűleg értesíti az adóhatóságot az illetékfizetési kötelezettség keletkezéséről.

Az eljárás lefolytatására a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (kormányablak) illetékes. Fontos tudni, hogy minden kormányablak az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik, tehát az eljárás bármelyiknél megindítható. Ajánlatos az ügyintézéshez interneten keresztül a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás igénybevétele ügyfélkapuval, vagy ügyfélkapu nélkül. Általános ügyintézési határidő a gépjármű átírás esetén 21 nap.

A gépjármű átírás menete

A gépjármű megvásárlása után a gépjármű átírási eljárás megindítása az új tulajdonos által történik.

A kormányablakhoz benyújtandó dokumentumok:

 • A tulajdonjog megszerzését igazoló dokumentum (adásvételi szerződés vagy ajándékozási szerződés). Célszerű 4 eredeti példányban elkészíteni.
 • Az új tulajdonos nevére szóló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről szóló igazolás (megjegyzés: óvatosnak kell lenni, mert ha enélkül kerül használatra a gépkocsi, kár esetén a biztosító fedezetlenségi díjat számolhat fel).
 • Az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló dokumentum (vásárlás előtt is elvégeztethető, tehát az adásvétel megkötése előtti dátummal is elfogadják).
 • A vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolás (az illetékek befizetése általában helyben is megoldható).
 • Az új forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás.
 • Az új tulajdonos személyazonosító okmányai (személy igazolvány, lakcímkártya stb.).

Eljárási díjak 2020-ban

Gépjármű tulajdonosváltás esetén általában 50.000-60.000 Ft-os átírási többletköltséggel kell számolni.

Ennek összetevői

 1. Az új forgalmi engedély kiállításának illetéke: 6000 Ft.
 2. Az új törzskönyv kiállításának illetéke: 6000 Ft.
 3. Az eredetiségvizsgálat díja (a jármű besorolásától függően személygépkocsi esetén: 17.000-20.000 Ft).
 4. A vagyonszerzési illeték (mértéke a jármű teljesítménye és kora alapján meghatározott (1990. évi XCIII. törvény 24. § (1) bekezdés).
 5. Esetleges elem: rendszámtáblával kapcsolatos díjak (alapdíj: 1 pár új rendszámtábla 8500 Ft).

A hatályos törvény (illetéktörvény 24. § (1) bekezdése) alapján a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke a következő:

“Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:”

Teljesítmény (kW)* 0-3 éves** 4-8 éves** 8 évnél régebbi**
0-40  550 Ft/kW  450 Ft/kW  300 Ft/kW
41-80  650 Ft/kW  550 Ft/kW  450 Ft/kW
81-120  750 Ft/kW  650 Ft/kW  550 Ft/kW
120 felett  850 Ft/kW  750 Ft/kW  650 Ft/kW

* A jármű hajtómotorjának teljesítménye
** A jármű gyártási évétől számított kora

”Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.”

Mentes az illeték alól a környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, vagy üzembentartói jogának megszerzése.

Tehergépkocsik, motorkerékpárok és pótkocsik átírása

Először is fontos annak ismeretei, hogy mely gépjárművek tartoznak ebbe a kategóriába. A meghatározást a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény tartalmazza.

Tehergépkocsi

A tehergépkocsi minden olyan gépjármű, ami nem személyszállítás céljára készült, és nem autóbusz vagy motorkerékpár.

Motorkerékpár

A motorkerékpár olyan gépjármű, amelynek két vagy három kereke van és a tervezési legnagyobb sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motor teljesítménye nem haladja meg a 15 kilowattot.

Gépjármű átírás szabályai 2020-ban

A tehergépjárművek és motorkerékpárok tulajdonjogának átírási költségét a jármű típusa, kora, teljesítménye és lökettérfogata határozza meg.

Pótkocsi

A pótkocsi a gépjármű által vontatható teher- és sátras utánfutó, lakópótkocsi, műhelykocsi vagy hasonló jellegű, más, nem önjáró jármű, amely rendszámtáblával ellátott. Az illeték mértéke az illetéktörvény 24. § (2) bekezdése alapján:

“Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.”

Speciális eljárások

Családon belüli személyek között történő gépjármű átírás esete

Az ajándékozás egyenesági rokonok (szülő, gyermek, férj/feleség) között vagyonszerzési illetékmentes.

Gépjármű átírás szabályai 2020-ban

Az egyenesági rokonságot anyakönyvi kivonattal kell igazolni. Ilyenkor csak a forgalmi engedély és a törzskönyv cseréjéért, valamint a családtag nevére szóló új kötelező biztosítás megkötéséért kell fizetni.

Előzetes eredetiségvizsgálatra nincs szükség.

Gépjármű öröklése esetén az örökösnek a hagyatéki végzés meghozatala után 30 napon belül kell az átírást kezdeményezni. A tulajdonosváltás ellenére ilyenkor sem kell eredetiség vizsgálatot készíttetni.

Az átírás költsége az új forgalmi engedély és az új törzskönyv kiállításának díja (6000 Ft + 6000 Ft), valamint a névre szóló kötelező felelősségbiztosítás megkötése.

Az illetéket az adóhatóság szabja ki, melynek mértéke az illetéktörvény 12. § (4) bekezdése szerint:

“Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének (24. §) kétszerese.”

Üzembentartói jog átírása

Alapesetben a tulajdonos a gépjármű üzembentartója. A tulajdonos azonban jogosult a tulajdonjog fenntartása mellett a gépjármű üzemeltetési jogát szerződés alapján másnak átengedni. A gépjármű üzembentartói joga olyan vagyoni értékű, önálló felelősséggel bíró jog, ami a gépjármű nyilvántartásba bejegyzésre köteles. Az átírási eljárás hasonló a tulajdonosváltás esetében történő eljáráshoz. Eltérés annyi, hogy eredetvizsgálatra nincs szükség.

Az illetéktörvény 24. § (3) bekezdése értelmében az illeték mértéke:

“Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.”

Köszönöm, hogy elolvasta!

Gyakorló jogászként számos jogterülettel találkoztam karrierem során. Célom, hogy a hosszú évek alatt megszerzett tudásommal, közérthető módon segítsek minden érdeklődőt eligazodni a jog útvesztőiben.

dr. Gerőcs Klára

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  5 / 5

  Értékelte: 6

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.