Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

A közúti közlekedés kockázatos. Jogszabályok tömkelege próbálja a közlekedést a lehető legbiztonságosabban tartani, de még ha az emberek 100%-osan be is tartanak minden egyes szabályt, akkor is előfordulnának balesetek. Az esetek többségében ezek a balesetek személyi sérüléssel, rosszabb esetben halállal is járhatnak, ezért van kiemelkedő szerepe a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak.

Biztosítás nélkül, problémát jelentene – egy esetleges több millió forintos kár esetén – a károkozó fizetési képessége/hajlandósága. Tehát nemcsak a károsultat védi ez az intézmény, hanem a károkozót is mentesíti a biztosítási összeg ellenében a biztosító.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Miért kötelező a biztosítás?

A KRESZ előírja, hogy közlekedni olyan járművel szabad, amelyre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet áll fenn.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (továbbiakban: törvényben) szerint, minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével – a törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, az e törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.

Tehát, a biztosítás nem önkéntes, arra törvény kötelezi a gépjármű üzemben tartóját.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás azonban nem csak az üzemben tartónak, hanem a biztosítónak is kötelezettséget jelent. Ugyanis a biztosító a magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartójának, valamint azon gépjármű tulajdonosának, melynek rendeltetés helye szerinti tagállama Magyarország, a törvény ben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó – a biztosító díjtarifájának megfelelő – ajánlatát meghatározott összeghatárok szerint köteles elfogadni. Ez alapján köteles a gépjármű tulajdonossal szerződést kötni, biztosítási káresemény bekövetkezte esetén pedig, bizonyos feltételek szerint helyette helytállni.

A szerződés megkötésének viszont időbeli korlátai vannak. A törvény ügyfélvédelmi okokból kimondja, hogy a biztosítási időszak kezdetét megelőző – 60 nappal megelőzően tett ajánlatot – a biztosító nem fogadhatja el, illetve ezt megelőzően szerződés nem köthető. Az így létrejött szerződés érvénytelen. Ezzel a megoldással elkerülhetővé válnak azok az esetek, hogy az ügyfél olyan díjtarifára tegyen ajánlatot, illetve kössön szerződést, amelyet az adott időpontban még nem ismer. A törvény rögzíti, hogy az érvénytelen szerződésről a biztosítónak értesíteni kell az ügyfelét, annak érdekében, hogy gondoskodhasson új szerződés megkötéséről.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás?

Minden olyan gépjárműre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kell kötni, amely magyar hatóság által kibocsátott rendszámmal rendelkezik. Rendszám nélküli járművek esetében pedig abban az esetben, ha a tulajdonos bejelentett állandó lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye (nem természetes személy esetén székhelye) Magyarországon található.

Kinek kell megkötnie a biztosítást?

A törvény a kötelező gépjármű-felelősség megkötésére elsősorban a jármű üzemben tartóját kötelezi. Üzemben tartó a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos. Üzemben tartónak minősül továbbá a gépjármű tulajdonosa által – szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján – üzemben tartóként megnevezett személy. A tulajdonos és az üzemben tartó így lehet ugyanaz a személy, de a kettő el is térhet egymástól.

Tehát amennyiben a gépjármű üzemben tartója és a tulajdonos személye eltér egymástól, akkor az üzemben tartónak kell szerződést kötnie.

Mettől meddig áll fenn a biztosítási kötelezettség?

A biztosítási kötelezettség a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától – a szünetelés kivételével – a gépjármű forgalomból történő kivonásáig (a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges megszüntetéséig) terheli.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Ez egy új gépjármű vásárlása esetén nem kérdéses: a vásárlás napjától áll fenn a biztosítási kötelezettség. Amennyiben viszont a szerződéskötésre a tulajdonjog átszállása miatt kerül sor – például ha valaki eladná a gépjárművét – az új üzemben tartó köteles a tulajdonjog átszállását követően a biztosítási szerződést haladéktalanul megkötni.

Itt érdemes figyelni a tulajdonjog átszállásának időpontjára, amelyhez a tulajdonjog átruházása esetén, az átruházásra irányuló szerződés, vagy más jogcím és erre tekintettel a dolog birtokának átruházása szükséges. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy használt autó előző tulajdonostól való vásárlása esetén, nem elegendő csupán egy adásvételi szerződés megkötése. Ahhoz, hogy a tulajdonjog átszálljon, a gépjármű birtokát is át kell ruházni, ami a tényleges hatalomnak az erre irányuló megállapodás alapján való átengedésével valósul meg. Ennek a legkézenfekvőbb módja az, ha az adásvételi szerződést követően a vevő magához veszi a gépjárművet. Ettől a naptól fogva száll át a tulajdonjog, és ettől a naptól kezdődően terheli az új üzemben tartót a biztosítási kötelezettség egészen addig, amíg a gépjárművet ki nem vonják a forgalomból, vagy új üzemben tartója nem lesz.

Ideiglenes forgalomban tartás engedélyezése, illetve ideiglenes forgalmi engedély kiadása esetén, a biztosítási kötelezettség az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve az ideiglenes forgalmi engedély érvényességének időtartama alatt áll fenn.

A biztosító helytállási kötelezettsége

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás intézménye összetett, e körben több lényeges kérdést is rendez a törvény.

A biztosítás kiterjed a felelősség kérdésének vizsgálatára, és azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, amelyeket a biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetése során okozott károk miatt támasztanak.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül, a biztosító dologi károk esetén, káreseményenként 1.220.000 eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén, káreseményenként 6.070.000 eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.

Európai Uniós jogszabályok szerint ezen összeghatárokat 5 évente felül kell vizsgálni.

Mikor fizet a biztosító?

A biztosító a gépjármű üzemeltetése során okozott kárt a törvényben foglaltak szerint megtéríti. E kártérítés nem érinti a károsultnak a PTK szerinti szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai alapján érvényesíthető további kártérítési igényét.

A törvény a kártérítési esetkörök egyértelmű elhatárolását célozza. A gépjármű üzemeltetése során okozott károk, szerződésen kívül okozott károknak minősülnek. A gépjármű-felelősségbiztosítás keretében, a biztosító a gépjármű üzemeltetése során okozott károkat – függetlenül a károsult további, illetve egyéb kártérítési igényétől – megtéríti.

Köszönöm, hogy elolvasta!

Szeretném közérthetően bemutatni a biztosítási jog sokszor összetett eseteit, buktatóit és azok megoldásait. Célom, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek magabiztosabbak legyenek az őket megillető jogok tekintetében a kárrendezés során.

dr. Sziebert Borbála

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  5 / 5

  Értékelte: 14

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.