Baleseti kártérítés a Mabisztól

Ha közúti baleset történik, rendszerint a károkozó biztosítója fizeti meg a kárt a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor nincs olyan biztosító, akitől a kár megtérítését lehet igényelni. Ilyenkor jön képbe a MABISZ, avagy a Magyar Biztosítók Szövetsége.

A legközismertebb ilyen eset, amikor a kárt okozó biztosítója törvényi kötelezettsége ellenére nincs biztosítva, ezáltal nem rendelkezik biztosítási fedezettel.

De ezen felül számos további helyzetben helytáll a MABISZ bizonyos baleseti kártérítési igényekkel szemben. Például:

 • ha a károkozó nem ismert, esetleg
 • nem is gépjárművel okozták a kárt, vagy
 • a biztosító fizetésképtelenné válik.

Az alábbiakban a Mabisszal szemben érvényesíthető igényekről olvashat.

Röviden a Mabiszról

A MABISZ a biztosítási piac állami monopóliumának megszűnését követően jött létre 1990. november 14-én, amikor is a piaci versenyből adódóan újonnan megalakult biztosító társaságok az érdekeik védelmére szakmai szövetségbe tömörültek.

Erre főként a rendszerváltozással együtt járó jogszabályi változások miatt volt szükség, hogy legyen egy szervezet, ami összefogja a biztosítók tevékenységét, képviseli őket a törvényhozás előtt, védi az érdekeiket, valamint őrködik a tisztességes szabad piaci verseny feltételeinek kialakítása és betartása felett.

A MABISZ feladata a jogszabályi környezet miatt összetett. Két fő területe:

 1. az egyesületi szakmai érdekképviseleti tevékenysége, illetve
 2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Az érdekképviseleti tevékenysége körében a MABISZ fő célja a MABISZ honlapja szerint a magyar biztosítási szakma képviselete és érdekvédelme. Emellett a MABISZ ellátja a tagbiztosítók közös érdekkörébe tartozó tevékenységek koordinálását. Ebbe tartozik többek között a kármegelőzés, oktatás (lakosság biztosítási edukációja), biztosítási csalások elleni védekezés.

Az Elkülönített Szervezeti Egység

A MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (ESZE) foglalkozik a kötelező gépjármű-felelősségbiztossal és az azzal kapcsolatosan számos más, jogszabályok által kötelezően előírt feladatokkal. Többek között a MABISZ ESZE kezeli a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot.

Szintén a MABISZ ESZE működteti a nemzetközi kárrendezéssel kapcsolatosan az Információs Központot. Ismert tevékenysége továbbá a károk és a bonus-malus fokozatok nyilvántartására szolgáló Központi Kártörténeti Nyilvántartás is.

Mindemellett a MABISZ látja el a Nemzeti Iroda (Zöldkártya Iroda) – ezen belül a Kártalanítási Szervezet – feladatait.

Milyen minőségben fizet a MABISZ?

A MABISZ bizonyos törvényi feltételek fennállása esetén:

 • a Kártalanítási Számla és
 • a Kártalanítási Alap kezelőjeként, valamint
 • a Nemzeti Iroda (Zöldkártya Iroda), illetve
 • a Kártalanítási Szervezet feladatkörében eljárva,

egyaránt megtéríti a gépjármű üzemeltetése során okozott károkat.

A baleseti kártérítési összeg érvényesítése

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (a továbbiakban: KGFB törvény) kimondja, hogy a fentiek alapján követelhető kártérítés nem érinti a károsultnak a Polgári Törvénykönyv szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai alapján érvényesíthető további kártérítési igényét.

A gépjármű üzemeltetése során okozott károk szerződésen kívül okozott károknak minősülnek, mert nincs olyan szerződés, ami alapján a kárt meg lehetne téríteni.

A gépjármű-felelősségbiztosítás keretében a felsorolt szervezetek a gépjármű üzemeltetése során okozott károkat – függetlenül a károsult további, illetve egyéb kártérítési igényétől – megtérítik.

Ez azt jelenti, hogy ha a károsultnak szerződésből, illetve annak megszegéséből adódóan egyéb kártérítési igénye van, azt a MABISZ kártérítésétől függetlenül érvényesítheti.

A károsult a baleseti kártérítési igényét a károkozó gépjármű üzembentartójának biztosítójával szemben közvetlenül, illetve a kárképviselőn keresztül érvényesítheti. Meghatározott esetekben a károsult a kárát – szükségképpen – csak a Kártalanítási Számla kezelőjénél terjesztheti elő (például biztosító hiányában).

Baleseti kártérítés a Mabisztól

MABISZ, mint a Kártalanítási Számla kezelője

A MABISZ ESZE a KGFB szerint kezeli a Kártalanítási számlát, más néven Garanciaalapot. A Garanciaalapról a KGFB törvény így rendelkezik:

“Kártalanítási Számla (Garanciaalap): az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és folyamatosan finanszírozott pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére biztosítással nem rendelkező üzemben tartó gépjárműve által vagy az e törvényben meghatározott korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó gépjárműve által, és az ismeretlen gépjárművel okozott károk, valamint az e törvényben meghatározott egyéb károk megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa Magyarország;”

Tehát a MABISZ ESZE által kezelt Kártalanítási Számla olyan károsultaknak nyújt kártérítést, ahol a károkozó gépjármű nem rendelkezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, illetve bizonyos körülmények között, ha a károkozó ismeretlen.

Összefoglalva a MABISZ-tól, mint a Kártalanítási Számla vezetőjétől igényelheti a károsult azt a kárt, amelyet:

 1. a biztosítási kötelezettség ellenére szerződéssel nem rendelkező, vagy
 2. ismeretlen üzembentartó gépjárműve által vagy az ismeretlen gépjárművel Magyarország területén okozott, vagy
 3. a szünetelés ideje alatt bekövetkezett kárt, ha az üzembentartó kérelmére vagy hivatalból történő eljárás következtében a gépjármű a forgalomból ideiglenes kivonásra került. Ez alapján a károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője akkor is köteles megtéríteni, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták.
 4. Ha a Kártalanítási Számla kezelője és a biztosító között vitás az, hogy ki köteles a vétlen károsult kárát megtéríteni, a kártérítés összegét a Kártalanítási Számla kezelője megelőlegezi, és utólag a károkozó biztosítójával elszámol. A Kártalanítási Számla kezelője előlegezi meg a kártérítés összegét abban az esetben is, ha a biztosítók között vitás az, hogy ki köteles a vétlen károsult kárát megtéríteni.

+1: egy speciális esetet is rögzít a KGFB törvény:

A Kártalanítási Számla kezelője téríti meg a – még meg nem térített – jogalapjában és összegszerűségében dokumentumokkal alátámasztott baleseti kártérítés összegét a károsultnak abban az esetben is, ha

 • Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében vagy fióktelep útján tevékenységet végző, másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó – tevékenységi engedélyét a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága visszavonta és
 • az ez a biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésen alapuló kártérítési igényeket – a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága vagy a Felügyelet által megállapítottan – nem teljesíti.

Ennek a speciális esetnek a további feltételeit a KGFB törvény részletesen taglalja.

A Kártalanítási Számla helytállási kötelezettsége

Ha a fenti felsorolásban magára ismert, sajnos az még nem jelenti azt, hogy követelheti is a Mabisztól a baleseti kártérítést, mert a Kártalanítási Számlának nem korlátlan a helytállási kötelezettsége. A törvényben szereplő részletszabályok tartalmazzák azokat az eseteket, amikor a fenti főszabályok ellenére mégsem fizet a Kártalanítási Számla.

Egyrészt figyelemmel kell lennünk:

 1. az összeghatárokra,
 2. a károkozás helyére, illetve
 3. a törvényben szereplő egyéb korlátozásokra.

Összeghatárok

A Kártalanítási Számla csak a KGFB törvényben meghatározott összeghatárokig köteles helytállni.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben az összeghatárok feletti kárunk keletkezett, azt nem tudjuk igényelni a Kártalanítási Számlától.

Ugyanúgy, mint a kötelező felelősségbiztosítás esetében, a Kártalanítási Számla terhére a számla kezelőjétől igényelt összeghatár egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül:

 • dologi károk esetén: káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg,
 • személyi sérülés miatti károk esetén: káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg.

Ezen összegek szintén magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit, beleértve a jogi képviseleti költségeket is, valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.

Baleseti kártérítés a Mabisztól

Sajnos a gyakorlat egyébként azt mutatja, hogy még súlyos személyi sérülés esetén sem kell attól tartani, hogy nem férünk bele a fenti összeghatárba. A Kártérítés Kalkulátor segítségével megtudhatja, hogy nagyságrendileg mekkora összegű sérelemdíjra számíthat.

Zárójelben megemlítendő, hogy a kárigények megtérítésére csak az ismeretlen vagy biztosítatlan gépjármű felelősségének akár részbeni igazolása, megállapítása esetén van lehetőség. Ezért a hatósági, rendőrségi, akár büntetőeljárásban keletkezett iratok megismerésére, vitás esetben akár a műszaki szakértői vélemény beszerzésére is szükséges lehet a kárigény elbírálásához.

A károkozás helye

Kicsit bonyolítja a helyzetet, ha a biztosítási fedezettel nem rendelkező üzembentartó által okozott kár esetén a károkozás nem Magyarországon történik.

Ilyenkor is különbség van az EU tagállamban történő káresemény és a más, nem EU tagállam területén okozott káresetek között.

A KGFB törvény kimondja, hogy a biztosítási fedezettel nem rendelkező üzembentartó magyarországi telephelyű gépjárművével más tagállam területén kárt okoz, vagy ha a károkozó gépjármű rendeltetés helye szerinti tagállama Magyarország, a Kártalanítási Számla kezelője helytállási kötelezettsége

a káresemény helye szerinti ország gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn.

Ezért fontos tisztában lennünk annak a tagállamnak a gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályairól, ahol a károkozás bekövetkezett, mert ilyenkor a káresemény helye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott összeg az irányadó.

Ennek mértékéig téríti meg tehát a Kártalanítási Számla a károsult kárát, vagy a külföldi nemzeti iroda, illetve tagja, a tagállam kártalanítási szervezete, vagy garanciaalapja visszakövetelési igényét.

Nem tagállam területén okozott károk esetében a Kártalanítási Számla kezelőjét e kötelezettség a nemzeti irodák közötti ez irányú megállapodás alapján terheli. Ilyen esetben utána kell nézni, hogy a nemzeti irodák miben állapodtak meg egymással, és ez lesz az irányadó a MABISZ kártérítési kötelezettségére.

A törvényben szereplő egyéb korlátozások

Ha képbe kerültünk a kártérítési összeghatárokkal és a károkozás helyével, a KGFB törvény további korlátozásokat rögzít, amely esetekben nem fizet a Kártalanítási számla.

E körbe tartoznak az alábbi esetek:

 1. a vagyon- és felelősségbiztosításból, valamint a társadalombiztosításból eredő megtérítési követelések,
 2. ismeretlen gépjárművel okozott károk,
 3. bejelentési kötelezettség elmulasztása,
 4. harmadik országbeli károsult kára.

A vagyon- és felelősségbiztosításból, valamint a társadalombiztosításból eredő megtérítési követelések

A Kártalanítási Számla kezelője kizárólag olyan mértékben köteles helytállni, amilyen mértékben a károsult a kárának megtérítését a társadalombiztosítás vagy vagyon- és felelősségbiztosítás alapján nem követelheti.

A vagyon- és felelősségbiztosításból, valamint a társadalombiztosításból eredő megtérítési követeléseket a Kártalanítási Számla nem fedezi.

Amennyiben a károsult casco biztosítással vagy egyéb vagyonbiztosítással rendelkezik, akkor a károsultnak az érintett biztosítójánál, annak hiányában pedig a Kártalanítási Számla kezelőjénél kell bejelentenie a káreseményt a kárfelmérés és a további szükséges intézkedések elvégzése érdekében.

Ismeretlen gépjárművel okozott károk

A Kártalanítási Számla kezelőjének kártalanítási kötelezettsége – főszabály szerint – nem terjed ki az ismeretlen gépjárművel

 • a károsult gépjárműben,
 • az útban,
 • az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban,
 • az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban,
 • a reklámhordozó eszközökben, továbbá
 • az egyéb vagyontárgyakban

okozott károkra.

Az ilyen jellegű károk olyan casco vagy egyéb vagyonbiztosítási szerződés terhére térülhetnek meg, amely fedezetet nyújt a károkozásra, illetve felelősségi alapon csak akkor, ha egy esetleges rendőrségi eljárás eredményeképpen az elkövető kilétére fény derül (ekkor ugyebár már ismert lesz a károkozó).

Főszabály alóli kivétel a gépjárműben bekövetkezett kár megtérítése:

Ha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel jár, a Kártalanítási Számla kezelője megtéríti a károsult gépjárműben okozott károkat is.

Bejelentési kötelezettség elmulasztása

Nagyon fontos megemlíteni, hogy ismeretlen gépjármű által okozott kár esetén törvényi bejelentési kötelezettség áll fenn, aminek elmulasztása jogvesztéssel járhat!

Így a Kártalanítási Számla kezelőjének megszűnik a fizetési kötelezettsége, hogy ha önhibából határidőben nem teszünk eleget a törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségünknek és emiatt lényegesen körülmények kideríthetetlenné válnak. Ilyen esetben nem követelhetjük többet a baleseti kártérítést.

Ez a szabály a törvény indokolása szerint annak a biztosítását szolgálja, hogy a Kártalanítási Számlával szemben ne lehessen visszaélésszerűen egyéb vagyontárgyakban bekövetkezett károkat érvényesíteni, ahol a károkozó gépjármű ismeretlen volt. A rendelkezés természetesen nem érinti a súlyos személyi sérülés esetén a károsult gépjárművében bekövetkezett kár megtérítését. A törvény kiküszöböli, hogy a veszélyközösség egésze olyan károkat viseljen, amely egyébként a Kártalanítási Számla ügyfélvédelmi funkciójából nem vezethető le.

A károsult a kár bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a Kártalanítási Számla kezelőjének.

Ha a károsult a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Kártalanítási Számla kezelőjének fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Ha önhibán kívül kifutunk a határidőről, nem kell kétségbeesni, ennek igazolására van mód.

Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani.

Harmadik országbeli károsult kára

A harmadik országbeli károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője kizárólag akkor téríti meg, ha a károsult országában magyar állampolgár részére a baleset időpontjában hasonló esetben kártalanítás jár.

Ez a szabály olyan országok károsultjaira vonatkozik, melyek nem EU tagállamok polgárai, illetve amely országok nemzeti irodáinak nincs hatályos ezirányú megállapodása a Nemzeti Irodával. Ebben az esetben a törvény a kölcsönösség elvét alkalmazza.

A MABISZ, mint a Kártalanítási Alap kezelője

Szintén a MABISZ ESZE kezeli a Kártalanítási alapot, mely fogalma a KGFB törvény meghatározása szerint:

“Kártalanítási Alap: az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és finanszírozott pénzalap, mely azon biztosítónál (a továbbiakban: felszámolás alatt álló biztosító) a károkozás időpontjában e törvény szerinti biztosítási szerződés alapján fedezettel rendelkező üzemben tartó gépjárművével okozott károk megtérítését fedezi, mellyel szemben a biztosító tevékenységét engedélyező tagállamban felszámolási eljárás megindult;”

Tehát a Kártalanítási Alap kezelőjeként a MABISZ ESZE feladata a fizetésképtelenné váló biztosítók KGFB károsultjainak kártalanítása.

A Kártalanítási Alap kezelőjeként a MABISZ fedezi a károsultnak a felszámolás alatt álló biztosítóval szemben fennálló követelését a biztosítási szerződésben, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben a kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos rendelkezések figyelembevételével.

A Kártalanítási Alap csak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási törvény szerinti szerződés alapján fedezettel rendelkező magyar gépjárművek üzembentartóit védi. A nem magyarországi telephelyű gépjárművek, illetve azok a gépjárművek, amelyeknek a rendeltetés szerinti tagállama nem Magyarország, kiesnek a védelem alól.

A rendeltetés helye szerinti tagállam fogalmát a KGFB törvény definiálja.

A MABISZ, mint a Nemzeti Iroda (Zöldkártya Iroda) feladatait ellátó szervezet

A Nemzeti Iroda a biztosítók szervezete, amely ellátja a nemzetközi gépjármű-biztosítási megállapodásból és a kapcsolódó egyezményekből eredő koordinációs, kárrendezési és elszámolási feladatokat.

A definícióból kitűnik, hogy a Nemzeti Iroda a kártérítési igényekkel kapcsolatos feladatain kívül számos más funkciót is ellát, mi csak a kártérítéssel kapcsolatos feladataival foglalkozunk a továbbiakban.

A Nemzeti Irodával szemben lehet követelni azt a kárt, amit Magyarországon külföldi gépjármű okozott:

Ha Magyarország területén külföldi telephelyű gépjármű üzemeltetésével okoztak kárt, a kártérítési igényt a Nemzeti Irodával szemben is lehet érvényesíteni.

A helytállási kötelezettség terjedelmére a korábban említett összeghatárok vonatkoznak.

Ezzel kapcsolatban további részletszabályt rögzít a törvény, miszerint, ha Magyarország területén külföldi telephelyű gépjármű üzemeltetésével okoztak kárt és a külföldi károsult szokásos tartózkodási helye nem valamely tagállam területén van, a külföldi károsult a Nemzeti Irodával szemben a kártérítési igényt kizárólag abban az esetben érvényesíthet, ha országában a baleset időpontjában a magyar károsultat hasonló jog illette meg.

Ez ugyan úgy a kölcsönösségi elven alapul, mint a harmadik országbeli károsult kártérítési igénye a Kártalanítási Számlával szemben.

A Nemzeti Iroda látja el a Kártalanítási Szervezet jogszabályban meghatározott feladatait is.

A MABISZ, mint a Kártalanítási Szervezet feladatait ellátó szerv

A MABISZ Nemzeti Iroda (Zöldkártya Iroda) szervezetén belüli Kártalanítási Szervezet a KGFB törvény megfogalmazásában:

“kártalanítási szervezet: a gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosítók által a székhelyük szerinti tagállamban működtetett szervezet, amelynek feladata a belföldi károsult más tagállam területén telephellyel rendelkező gépjármű üzemeltetéséből eredően a zöldkártyarendszer valamely országában elszenvedett kára kapcsán a károkozó biztosítója vagy annak kárrendezési megbízottja kárrendezésének elmaradása esetén a kártérítési igények elbírálása és kielégítése e törvényben meghatározott esetekben;”

A törvény szerint a Kártalanítási Szervezet – a 2000/26/EK irányelv 6. cikkével összhangban – köteles a biztosító, illetve annak kárrendezési megbízottja helyett szolgáltatást nyújtani, ha a károsult igényérvényesítését követő három hónap elteltével sem kapott megfelelő választ. A törvény meghatározza a Kártalanítási Szervezet eljárását és az őt megillető megtérítés szabályait.

A károsult baleseti kártérítési igényét a Mabisztól, mint Kártalanítási Szervezettel szemben csak akkor érvényesítheti, ha – Magyarország területén kívül – a zöldkártyarendszer valamely országában más tagállam területén telephellyel rendelkező gépjármű (nem magyarországi telephelyű gépjármű) üzemeltetésével kárt okoznak, és a Magyarország területén lakóhellyel (székhellyel) rendelkező károsultnak e károk miatt a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben kártérítési igénye keletkezik, és

 1. a balesetet okozó gépjármű biztosítója vagy ennek kárrendezési megbízottja a károsult kártérítési igényének benyújtását követő három hónap elteltével sem adott a kártérítési igénybejelentésben előterjesztettekre a törvényben megfelelő választ,
 2. a balesetet okozó gépjármű biztosítója nem nevezett ki kárrendezési megbízottat, kivéve, ha a károsult igényét közvetlenül a biztosítónál terjesztette elő, és az három hónapon belül a kártérítési igényre indokolt választ vagy indokolt kártérítési javaslatot adott, vagy
 3. a gépjármű vagy a balesetet okozó gépjármű biztosítója a balesetet követő két hónap elteltével sem volt azonosítható.

A követelést a fenti határidők elteltét követő két hónapon belül, a második pontban szereplő esetben attól az időponttól számítva kell érvényesíteni, amint arról a károsult tudomást szerzett, vagy tudomást szerezhetett volna arról, hogy kárrendezési megbízott kijelölésére nem került sor.

Az igény megszűnik, ha a károsult a biztosítóval szemben közvetlenül bíróság előtt lépett fel, vagy ha a biztosító vagy kárrendezési megbízottja teljesíti kötelezettségeit.

A károsult a Kártalanítási Szervezettel szemben a bíróságtól annak megállapítását kérheti, hogy a Kártalanítási Szervezet helytállási kötelezettségének feltételei fennállnak és a követelés még nem szűnt meg.

A vagyon- és felelősségbiztosításból, valamint a társadalombiztosításból eredő megtérítési követeléseket a Kártalanítási Szervezet sem fedezi.

Összegzés

Jól láthatóan számos esetben számíthatunk a Mabiszra, azonban mindig emlékezzen arra, hogy kárrendezés során a MABISZ is biztosítóként funkcionál, ezért

nem érdekelt abban, hogy a károsult érdekeit megfelelően képviselje.

Amennyiben személyi sérüléses közlekedési balesetet szenvedett, és a Mabisszal szemben kell érvényesíteni a kárigényét, lépjen velünk kapcsolatba mihamarabb, hogy segítsünk kihozni a legtöbbet az ügyből.

Köszönöm, hogy elolvasta!

Szeretném közérthetően bemutatni a biztosítási jog sokszor összetett eseteit, buktatóit és azok megoldásait. Célom, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek magabiztosabbak legyenek az őket megillető jogok tekintetében a kárrendezés során.

dr. Sziebert Borbála

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  5 / 5

  Értékelte: 2

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.