Gépjármű forgalomból kivonása

Szeretett autónkkal előfordulhat, hogy saját akaratunkból vagy akaratunkon kívülálló okok miatt ki kell vonni a forgalomból.

Ebben a bejegyzésben szó lesz:

 • az ideiglenes,
 • az átmeneti,
 • a végleges és
 • a hatóság által történő forgalomból kivonásról.

Gépjármű forgalomból kivonása ideiglenesen

Általában akkor kerülhet sor a gépjármű ideiglenes kivonására a forgalomból, ha a gépjármű közlekedési balesetben megsérült, meghibásodott, és annak javítása előreláthatólag hosszú időt fog igénybe venni, vagy esetleg a javítási költség nem áll rendelkezésre.

Gépjármű forgalomból kivonása

Az eljárásnak díja van, és maximum 6 hónapra kerülhet ki a gépjármű a forgalomból, ezért

6 havonta ismételten be kell adni a kérelmet.

A forgalomból ideiglenesen kivont gépjárműre ugyanis kötelező felelősségbiztosítás szüneteltethető/megszüntethető a KGFB törvény 26. § (1) bekezdésére alapozva:

„A biztosító kockázatviselése a járműnyilvántartásban szereplő gépjárművek esetében szünetel, ha az üzemben tartó kérelmére vagy hivatalból történő eljárás következtében a gépjármű a forgalomból ideiglenes kivonásra került.”

Arra azonban felhívom a figyelmet, hogy a kötelező felelősségbiztosítás a forgalomból kivonás napjától számított 1 évet követően – amennyiben nem helyezzük vissza a gépjárművet a forgalomba – automatikusan megszűnik.

A biztosítás szüneteltetéséhez a forgalomból történő kivonásról szóló határozatot fontos, hogy a mi feladatunk eljuttatni a biztosítónak.

A forgalomból kivont gépjármű után a súlyadó fizetésének a kötelezettsége is szünetel – erről az illetékes okmányiroda hivatalból értesíti az illetékes önkormányzatot – ellentétben a cégautóadóval, ugyanis a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény hatályos 17/A. §-ának értelmében a cégautóadó kötelezettségnek nem függvénye az, hogy az adó tárgyát képező személygépkocsit ideiglenesen kivonták-e a forgalomból vagy sem, így azt tulajdonosának forgalomból kivonás esetén is fizetnie kell.

A forgalomból történő ideiglenes kivonásról a kérelmet lehetőség van elektronikus úton – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett Webes Ügysegéden keresztül – vagy személyesen megtenni.

Az eljárás díja a bejegyzés írásának idején 2300 Ft, melyet előzetesen készpénzátutalási megbízáson keresztül, vagy helyszíni fizetéssel lehetséges rendezni. Eljárhat az ügyben természetesen a gépjármű-tulajdonos, az üzembentartó, a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező vagy akinek a gépjárművet ideiglenes jogerős hagyatékátadó végzéssel átadták.

Személyes ügyintézéshez – általános esetben – egy megyei okmányirodát kell meglátogatni.

Be kell mutatni a szolgáltatás díjának megfizetéséről szóló igazolást, személyazonosító okmányokat, jogi személy esetén aláírási címpéldányt vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, valamint az eljáráshoz való jogosultságot igazoló dokumentumot.

Az okmányirodának a forgalomból kivonásra 21 nap áll rendelkezésére, viszont hiánytalan kérelem (úgynevezett sommás eljárás) esetén akár azonnali, de legfeljebb 8 nap alatti az ügyintézés.
Amennyiben az üzembentartó, a tulajdonos és a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező személye nem egyezik és a kivonást a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező kéri, abban az estben az Okmányiroda az ideiglenes kivonásról határozatot hoz. A határozat ellen fellebbezés nem érkezik, úgy az ideiglenes kivonás a határozat jogerőre emelkedését követően kerül bejegyzésre a járműnyilvántartásba.

Arra figyeljünk oda, hogy 2020. április 1-jétől törvényváltozás és átszervezések okán minden első fokon hozott közigazgatási határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. Amennyiben mégsem értünk egyet a határozat tartalmával, úgy igazunkat a közigazgatási bíróság megszűntét követően, az illetékes törvényszéken tudjuk perben érvényesíteni.

Gépjármű átmeneti kivonása forgalomból

A tulajdonosnak az alábbi esetekben lehetősége van arra, hogy gépjárművét átmeneti időszakra kivonják a forgalomból:

 • járművét eltulajdonították
 • tartós külföldre költözés, vagy külföldi letelepedési szándék lehetősége
 • járművét külföldön értékesíti
 • járművét muzeálissá való előminősítés.

Ezekben az esetekben a gépjármű tulajdonosa – lopás esetén a rendőrségi jegyzőkönyvvel – a rendszámtáblával, a forgalmi engedéllyel és a törzskönyvvel be kell fáradni egyik okmányirodába, ahol azokat – rendszámtábla kivételével – érvénytelenítésüket követően visszakapja.

Gépjármű forgalomból kivonása

Fenti esetekben a történteket igazolni kell. Az indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

 1. jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat, de 2016. 01. 01-jétől hivatalbóli kivonási ok, a rendőrség értesítése alapján,
 2. a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
 3. a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,
 4. a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás,
 5. a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap
 6. külföldi fegyveres erő állományának tagja magyarországi szolgálati helye megszűnését igazoló okirat.

A kérelemhez csatolni kell:

 • a rendszámtáblát – kivéve, ha a járművet eltulajdonították (ebben az esetben a rendőrségi jegyzőkönyvet),
 • a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
 • a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
 • az ügyfél-azonosító okmányt.

Átmeneti időszakra történő forgalomból kivonás esetén kivonás napjától számított mai napon hatályos 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint 5 évet követően a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.

Gépjármű forgalomból kivonása véglegesen

Értéktelenné vált, totálkáros, javíthatatlan gépjárműre a kivonás napjáig kell fizetni a kötelező felelősségbiztosítást, a súlyadót, valamint ideiglenes kivonás után fél évente a 2300 Ft illetéket. Ezen összegek elkerülése végett lehetősége van a gépjármű tulajdonosának bontóban leadni gépjárművét, majd azt véglegesen kivonatni a forgalomból.

Gépjármű forgalomból kivonása

További jogosult a gépjármű végleges kivonására a közterület-felügyelet, ha például gazdátlan járművet találnak egy parkolóban.

Hulladékkezelő központokat közismertebb néven autóbontókat találunk a közlekedési hatóság nyilvántartásában.

Miért is fontos, hogy a nyilvántartásból keressünk autóbontót?

Mert a nyilvántartásban szereplő bontók megfelelnek a Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvnek, így az általuk kiadott igazolás – mely szükséges a végleges kivonáshoz – Európai szinten elfogadott 2002/151/EK bizottsági határozatban szereplő minimum követelményeinek is megfelelő.

Miután elvitte a gépjárművet a közlekedési hatóság által nyilvántartott bontóba, a bontó a gépjármű papírjainak ellenőrzését követően kiállítja az igazolást a gépjármű átvételéről, valamint átadja a gépjárműről leszerelt rendszámtáblákat.

Tipp: figyeljen arra, hogy a kapott igazolás valóban tartalmazza a minimum követelményeket.

A kiállított igazolással és a rendszámtáblákkal az okmányirodában az azonosító adatok megadását követően, az igazgatási díj befizetéséről szóló igazolást be kell mutatni – mely jelen esetben szintén 2300 Ft – majd bontási átvételről szóló igazolást, a rendszámtáblát, a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet (amennyiben az kiadásra került) le kell adni.

Végül az okmányirodától kapott igazolást ne felejtse el eljuttatni a biztosítóhoz a biztosítás megszüntetésének céljából.

Gépjármű forgalomból kivonása hatóságilag

Gépjármű-tulajdonosok körében előfordulhat a jelenség, miszerint a gépjárművet hatóság kivonja a forgalomból. Hallhatott már Ön is történeteket arról, hogy a járművét a tulajdonos tudta nélkül kivonták a forgalomból, esetleg el is szállították.

Azt tudni kell, hogy a gépjármű szállítását és árverésen történő értékesítését megelőzően számos levelet küld a végrehajtó a gépjármű tulajdonosának, így az adósnak rengeteg lehetősége van egyezségre jutni végrehajtóval, illetve a végrehajtást kérővel.

Egy végrehajtási ügy kezdetben – általában – fizetési meghagyással vagy bírósági marasztaló ítélettel kezdődik. A fizetési meghagyást egy közjegyző kiállítja, és a belső levelező rendszer által (MOKK) megküldi a kötelezettnek.

Kötelezett lakcímét a korábban megadott adatok alapján adja meg a jogosult a kérelmében, és erre a címre is postázza a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara). Kézbesítésre nem térnék ki. Kötelezett a fizetési meghagyást átveszi, amin később jogerőre emelkedik, így végrehajtás kérhető.

Fontos, hogy a szándékosan át nem vett levelek is jogerőre emelkedhetnek.

A közjegyző az eljárás alatt a fontosabb végzéseket megküldi a kötelezettnek.

Amint a végrehajtás elindul a végrehajtó felhívásban értesíti az adóst a tartozásáról. Az adósnak a felhívás átvételétől számított 15 napon belül lehetősége van önkéntesen teljesítésre, amennyiben ezzel a jogával nem él, úgy az adós tulajdonában lévő vagyontárgyak felkeresésével, majd foglalásával folytatódik az eljárás – fedezet biztosítás, inkasszó, munkabér letiltás mellett.

A foglalás tényéről szintén levélben tájékoztatják az adóst. Régebben a végrehajtó a gépjármű foglalását és forgalomból kivonását egy jegyzőkönyvvel intézte, azonban a Vht. 103.§.(2) bekezdésének módosítását követően 2017. január 1-től a végrehajtó a gépjármű foglalásáról foglalási jegyzőkönyvet küld az adósnak (alapesetben a gépjármű tulajdonosának). A tulajdonos/üzembentartó a jegyzőkönyv átvételét követően 30 nappal később tudja csak a végrehajtó a gépjármű forgalomból kivonását intézni.

Addig az adósnak lehetősége van bejelenteni a foglalási jegyzőkönyv kézhezvételét követő 8 napon belül – a Vht. 90.§.(1) bekezdése alapján – mentesítő körülményeit.

Mentes a végrehajtás alól ugyanis az 1.200.000 forintnál olcsóbb gépjármű, mely nélkülözhetetlenül szükséges adós életviteléhez (például munkába járás, munkaeszköz, kórházba járás).

Amennyiben a bíróság helyt ad adós által igazolt mentesítő körülménynek, úgy azt eladni ugyan nem lehet az elidegenítési és terhelési tilalom miatt, viszont árverésig engedélyezhetik annak használatát.

Tanácsolom, hogy amennyiben tartozása van keressen fel egy szakértő ügyvédet, aki kielégítő választ tud adni arra, hogy miként másszon ki az adósság mocsarából.

Ne engedje, hogy a végrehajtásig eljusson az ügy.

Ha a követeléskezelő/behajtó cégtől sima (bedobós) levélként érkezett tartozás elől – mely sok esetben jogos követelés – ne dugjuk fejünket a homokba, hisz attól, hogy sima levél még bírósági úton érvényesíthető lehet.

Minden eljárás az adós nem kevés pénzébe kerülhet.

Köszönöm, hogy elolvasta!

Végrehajtástól kezdve a kárügyintézésig számos területen dolgoztam jogi asszisztensként 2012 óta. Küldetésem, hogy a közlekedési balesetben megsérült személyek tisztában legyenek lehetőségeikkel a kárrendezés során.

Tóth Ferenc

Kérjen visszahívást!

  Inkább megírná hogyan történt a baleset? Kattintson ide.

  Találkozzunk személyesen
  Németh Dávid Kárügyes

  Németh Dávid
  Kárügyes
  +36706061355

  Palkóné Ambrus Csilla Mária

  „Az ügyintézőm bármikor elérhető volt ha kérdéssel fordultam felé.”

  Dékány István

  „Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.”

  Macicas Erzsébet

  „Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.”

  Deák Dávid Gábor

  „Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.”

  Kavaleczné Nagy Erika

  „Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.”

  Kavalecz Attila

  „Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.”

  Baranyai Lászlóné

  „A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.”

  Szandai János

  „Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.”

  Médiamegjelenések

  Google értékelés
  5 / 5

  Értékelte: 2

  Ezek is érdekelhetik

  Táppénz, betegszabadság

  Táppénz, betegszabadság

  Hétköznapi értelemben gyakran szinonimaként használjuk a táppénz és a betegszabadság kifejezéseket, azonban jogilag...

  Eurotax kód

  Eurotax kód

  Mindössze nyolc karakter, mégis mindent elárulhat az autójáról. Ön tudja mi az? Ez a rövid számsor nem más, mint az...

  Mennyit ér a sérülésem?

  Tudja meg a Kártérítés Kalkulátor segítségével.