Orvosszakértői vélemény

dr. Köteles Anna | 2019.11.18. | Olvasási idő: 11 perc

 

Mielőtt belemerülnénk az orvosszakértői vélemény részletezésébe, szeretnék rávilágítani arra, hogy a tudomány és a technika elmúlt évtizedekben tapasztalt jelentős fejlődése kétségkívül hatást gyakorolt a társadalom fejlődésére is: a társadalmi viszonyok bonyolultabbá váltak.

A jogi problémák például egyre több esetben fonódnak össze más szakterületekhez tartozó kérdésekkel, megítélésük ezért sokszor különleges szakértelmet igényel. Ilyen esetekben szoktak igénybe venni valamilyen szakterülethez tartozó igazságügyi szakértőt.

Ki az igazságügyi szakértő a törvény szerint?

“Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.” - a 2016. évi XXIX. törvény, az igazságügyi szakértőkről 3. § (1) alapján.

Ki vehet igénybe igazságügyi szakértőt?

 1. Bíróság, közjegyző, ügyészség, rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság rendelhet ki szakértőt.
 2. Magánszemélyek és cégek részére megbízás alapján készítenek szakértői véleményt - ez a magánszakértő intézménye.

Leggyakoribb vitás felek:

 • munkavállaló kontra munkáltató
 • orvos/egészségügyi intézmény kontra beteg
 • közúti baleset sérültje kontra vétkes fél vagy biztosító

Orvosszakértői vélemény

Szakértő igénybevétele polgári perekben

Polgári peres eljárás során elsődlegesen a felek által benyújtott magánszakértői vélemény használható fel bizonyítékként. A bíróság csak abban az esetben rendelhet ki szakértőt, ha az adott szakkérdésben a felek nem indítványozták magánszakértő vagy más eljárásban kirendelt szakértő véleményének felhasználását.

Egy per megindítása előtt érdemes azonban a per tárgyára, jellegére tekintettel végiggondolni, hogy miként kerüljön bevonásra a szakértő a perbe, mert amennyiben a bíróság rendel ki szakértőt vagy más ügyben kirendelt szakértő véleménye kerül felhasználásra, akkor már nincs lehetőség magánszakértői bizonyítás indítványozására.

Nagyon lényeges szabály, hogy a bizonyítást, illetve a bizonyítékokat annak a félnek kell felajánlania, akinek érdeke, hogy a bíróság azokat valós tényeknek fogadja el.

Szakértő igénybevétele büntetőeljárásban

Büntetőeljárásokban akkor kerül sor szakértő kirendelésére, ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.

A polgári eljáráshoz képest a büntetőeljárásban akkor is ki kell rendelni a szakértőt, ha például a szakvélemény tárgyát a hivatásos bíró meg tudná ítélni, de az szakkérdésnek minősül.

A terhelt és a védő által megbízott szakértő magán felkérésre készített szakvéleményét az okiratra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, a szakértő pedig tanúként hallgatható ki.

A nyomozó hatóság, és a bíróság abban az esetben köteles elfogadni a magánszakértői véleményt, ha a terhelt és védőjének szakértő kirendelésére vonatkozó indítványát korábban elutasította vagy nem az általuk megjelölt szakérőt rendelte ki.

Mikor van szükség orvosszakértői véleményre?

Igazságügyi orvosszakértői vélemény készítésére olyan ügyekben van szükség, amelyekben az élet, a testi épség és az egészség megsértésével kapcsolatban kár keletkezett.

Polgári peres eljárásokban az igazságügyi orvosszakértő feladata leggyakrabban a vizsgált személy belátási képességének véleményezése, büntető ügyekben pedig a bűnelkövetők beszámítási képességének vizsgálata.

De orvosszakértői vélemény kérhető például:

 • egészségi állapotról, illetve egészségkárosodásról,
 • testi sértés kapcsán okozott sérülések keletkezési mechanizmusának és gyógytartamának megállapításáról,
 • sérülés utáni maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás vizsgálatáról,
 • rendkívüli haláleset kapcsán a halál okának és körülményeinek utólagos értékeléséről,
 • szabadságvesztés büntetés esetén halasztási kérelem elbírálásához egészségi állapot, életveszély fennállásnak véleményezéséről,
 • alkohológiai és toxikológiai vizsgálatok eredményeiről,
 • megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotról, illetve egészségkárosodásról,
 • vitatott orvosi tevékenységről, mulasztásról, szabályszegésről,
 • genetikai vizsgálatokról.

Hogyan dolgozik egy orvosszakértő?

Az igazságügyi orvostan részben patológia, részben pedig jogtudomány, ezért az orvosszakértő munkája igen összetett.

Az igazságügyi orvosszakértő tevékenysége kiterjed:

 1. a szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzésére,
 2. az orvosszakértői vélemény előkészítésére,
 3. elkészítésére,
 4. előterjesztésére, valamint
 5. a hatóság/bíróság kérésére annak kiegészítésére és az ezekkel összefüggő valamennyi részcselekményre.

Vizsgálata szemle alapján, és/vagy a sérült ellátásakor, kezelésekor készített orvosi dokumentumok felhasználásával történik.

Orvosszakértői vélemény

A vizsgálat leggyakrabban sérülések, betegségek (ide tartozik a beszámíthatóság is), általános egészségi állapot, munka-, és keresőképesség véleményezése céljából történik.

Az egyik legfontosabb része egy orvosszakértői véleménynek, annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a károkozó magatartás és a károsultat ért hátrány között van-e összefüggés.

Ez után következik a munkaképtelenség, illetőleg a munkaképesség-csökkenés szakértői véleményezése. Ezektől függ ugyanis a bíróság által megítélt kártérítés összege vagy járadék nagysága.

Mindezek mellett az orvosszakértő feladata a károsult (esetleges) közrehatásának véleményezése is.

Halálos kimenetelű balesetek esetén hogyan készül orvosszakértői vélemény?

Azokban az esetekben, ahol haláleset történt, a holttest boncolására kerül sor. A nyomozó hatóság nyomozati adatokat és orvosi dokumentumokat, esetenként bűnjelként kezelt tárgyakat is a szakértő rendelkezésére bocsájthat.

Ezek segítségével tisztázhatóak az elhalálozás körülményei, a halálesettel kapcsolatos felelősség kérdései, bizonyítható vagy éppen kizárható a bűncselekmény.

Az orvosszakértői vélemény tartalma

Az orvosszakértői szemle alkalmával észlelt jelenségeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A testi vizsgálat „jegyzőkönyve” lehet:

 • a sérülésekről készített látlelet, vagy
 • bizonyítvány az általános egészségi állapot, gyógykezeléssel kapcsolatos adatok igazolására.

Figyelem! A látlelet adás még nem szakértői tevékenység, akkor minősül azzá, ha büntető vagy polgári peres eljárás során felhasználják.

A szakvéleménynek tartalmaznia kell:

 1. a leletet,
 2. a vizsgálat módszerének rövid ismertetését,
 3. a szakmai ténymegállapításokat,
 4. a szakértő véleményét,
 5. ha az ügyben korábban vizsgálat lefolytatására került sor és a kirendelés erre kiterjed, a korábbi vizsgálatra vonatkozó adatok és megállapítások értékelését,
 6. a módszertani levélre történő utalást, illetve a módszertani levélben foglaltaktól történő eltérés esetén ennek indokait és
 7. az arra való utalást, hogy az igazságügyi szakértő mely szakterületen jogosult szakvéleményt adni illetve, hogy az igazságügyi szakértő vagy más személy eseti szakértőként járt el.

Forrás: 2016. évi XXIX. törvény 47. § (4)

A szakvélemény bizonyítási eszköz, az általa hordozott bizonyíték (bizonyítandó tény) pedig a szakértőnek a hozzá intézett kérdésekben kialakított szakmai véleménye.

Az orvosszakértő díjazása

Amennyiben bíróság rendeli ki a szakértőt, díjának megállapításakor az *igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendeletet kell figyelembe venni:

Vizsgálat megnevezéseOrvosszakértő díjazása*
 Élő személy megvizsgálása (a 10. pontban megjelölt eset kivételével) és szakvélemény előterjesztése 5000 Ft
 Elmeállapot megvizsgálása és szakvélemény előterjesztése 5000 Ft
 Halottszemle (kivéve, ha a halottszemlét nyomban boncolás követi) és szakvélemény előterjesztése 2400 Ft
 Igazságügyi boncolás és szakvélemény előterjesztése vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata / Hatósági boncolás 12500 Ft / 5600 Ft
 Orvos szakértői vélemények iratok alapján, testi sértéssel okozott sérülés, illetve betegség gyógytartamának véleményezése esetén 2400 Ft
 Orvos szakértői vélemények iratok alapján, alkoholos befolyásoltság mértékének véleményezése esetén 1800 Ft
 Orvos szakértői vélemények iratok alapján, minden más esetben 2800 Ft
 Orvos szakértői tevékenység helyszíni szemlén és bizonyítási kísérletnél, megkezdett óránként 1600 Ft
 Laboratóriumi vizsgálat és szakvélemény 2000 Ft
 Bűnjel vagy egyéb tárgy megvizsgálása, ha a vizsgálatot nem lehet az 1-5. pont alatt részletezettek valamelyikével elvégezni 2000 Ft
 DNS tulajdonság vizsgálata személyenként 3000 Ft
 Hatósági eljárásban (ide nem értve a közigazgatási pert) komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység megkezdett óránként 4000 Ft

A szakértő díja munkadíjból és költségtérítésből (a szakvélemény elkészítésével kapcsolatban felmerült, szükséges és igazolt kiadások) tevődik össze.

A számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségek (pl. posta, telefon, irodaszer stb.) fedezésére költségátalányt állapítanak meg, amely a szakértő munkadíjának 35%-a, de legfeljebb 100.000.- Ft összegű lehet.

A szakértőt a tárgyaláson történő megjelenésért jelenléti díj, az utazással eltöltött időre pedig óradíj és utazási költségtérítés illeti meg.

A szakértő díjának megelőlegezésére és bírósági letétbe helyezésére az a fél köteles, aki a szakértő kirendelését indítványozta, illetve akinek érdekében áll a szakértői vélemény elkészítése és bizonyítékként történő felhasználása. Az eljárás végén a bíróság a pervesztes felet kötelezi ezen díj megtérítésére is.

Magánszakértői vélemény elkészítésének díja tág határok között változik. Függ a szakértő kilététől, szakterületétől, az eset bonyolultságától, és még számos más szemponttól.

Egy orvosszakértő például úgy határozta meg díját, hogy 10 kérdés megválaszolásáig 100.000 Ft+ÁFA, afölött minden további kérdésre adott válasz 10.000 Ft-ba kerül.

Összefoglalás

Az igazságügyi szakértők szerepének fontosságát jelzi, hogy a szakértőre, mint eljárásjogi intézményre vonatkozó alapvető rendelkezések helyet kaptak valamennyi fontosabb eljárási jogszabályban.

Az orvosszakértők munkájuk eredményeképpen olyan, szakmailag megalapozott véleményekkel igyekeznek segíteni a hatóságok és bíróságok munkáját, amelyek túlmutatnak a hétköznapi szinten, általános ismeretek birtokában megválaszolható kérdéseken. Közreműködésükkel a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez járulnak hozzá, amely bizonyos esetekben eldöntheti egy per kimenetelét.

Ha személyi sérüléses közlekedési balesetetben súlyosan megsérült, a biztosítóval történő kárrendezés során szintén szükség lehet orvosszakértői véleményre. Ha önhibáján kívül Ön is hasonló helyzetbe került, vegye fel velünk a kapcsolatot, és segítünk a lehető legmagasabb összegű sérelemdíj megszerzésében.Köszönöm, hogy elolvasta!

dr. Köteles Anna

Jogász, közgazdász és bölcsész érdeklődési köreimet ötvözve "idegenvezető" vagyok, aki a jog kacifántos útvesztőiben lámpásával fényt hoz, és elkalauzolja a segítségre szorulókat.

dr. Köteles AnnaHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

Balesetem.hu ügyfélvélemény Deák Dávid Gábortól

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Balesetem.hu ügyfélvélemény Hanis Istvánnétól

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több véleményBalesetem.hu a médiában


Google értékelés

Orvosszakértői vélemény

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 5
Baleseti kártérítésBlogOrvosszakértői vélemény