Kátyúkár

dr. Gerőcs Klára | 2020.12.21. | Olvasási idő: 15 perc

 

A magyarországi fő- és mellékúthálózat átlagéletkora 40 év felett van, ezért a kátyúkár valószínűsége igen magas a magyar közutakon.

A közutak több mint felét hivatalosan is rossz állapotúnak minősítették. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilvántartása szerint az útburkolatok 54 százaléka “rossz”, és mindössze 10% kapott “jó” minősítést.

Az úthálózat korából következik, hogy az utakat a mainál kisebb teherbírásra és forgalomra tervezték. Kivételként érdemes megemlíteni az autópályákat, ugyanis az átlagéletkoruk jóval alacsonyabb, ezért ritkábban is fordulnak elő rajtuk úthibák.

A kátyúkár olyan baleseti káresemény, amely az útburkolat hibájának következménye, és személyi sérülés vagy dologi kár keletkezett - például defektes autó vagy megrongálódott kerékpár.

Személyi sérülés kátyúkár esetén

Rossz esetben a szeretett közlekedési eszköze sérül meg. Még rosszabb esetben Ön vagy hozzátartozója is személyi sérüléses közlekedési balesetet szenvedhet egy kátyú miatt.

Ilyen káresemény bekövetkezésekor a gépjárműben keletkezett káron felül sérelemdíjat vagy maradandó egészségkárosodás esetén akár életjáradékot is fizetnie kell a közútkezelőnek vagy biztosítójának.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és segítünk a lehető legmagasabb összegű kártérítést kiharcolni.

A gépjárműben keletkezett károk

Az útburkolat hibái sok bosszúságot okoznak az autóvezetőknek, és akár nagyobb kárt is tehetnek az autóban, aminek súlyos anyagi vonzata lehet.

A kátyúk okozta leggyakoribb kár a defekt.

A defekten kívül előfordulhatnak sérülések

 • a gumiabroncson,
 • a felnin,
 • az alvázon,
 • a legrosszabb esetben akár a futómű is meghibásodhat.

Mivel a balesetet nem egy másik gépjármű okozta, ezért a kártérítési összeget sok utánajárás után lehet csak érvényesíteni az adott közút fenntartójánál, illetve az ő biztosítójánál.

Mit tegyen, ha kátyúkárt szenved?

Kátyúkár

Első lépés: a káresemény dokumentálása

A kátyúba hajtás után először gondoskodni kell a károsult jármű biztonságos elhelyezéséről, a balesetveszély ideiglenes jelzéséről, a közlekedés folytonosságának biztosításáról.

Ezek után fel kell mérni a járműben keletkezett kár mértékét.

A kártérítési igény érvényesítéséhez mindig a károsultnak kell bizonyítania a káresemény bekövetkezését, annak körülményeit, a kár mértékét, ezért célszerű nagyon körültekintően eljárni.

A bizonyítás egyik legfontosabb lépése a fényképek készítése a helyszínen. A fotókon nemcsak a sérülésnek kell szerepelnie, de a helyszínnek és a kárt okozó kátyúnak is. Célszerű viszonyításképp egy mérőszalagot, vagy egy kisebb tárgyat is a kátyú mellé tenni, ezzel a méretek is könnyebben megállapíthatók.

Ha a balesetet más is látta, érdemes feljegyezni a tanúk, nevét, elérhetőségét a későbbi bizonyítási eljáráshoz.

Tipp: személyi sérülés, és/vagy súlyosabb tárgyi sérülés esetén rendőri intézkedést kell kérni, akik a helyszíni vizsgálat során hatósági jegyzőkönyvet vesznek fel.

Második lépés: a káresemény bejelentése

Az 1988. évi I. törvény alapján

“A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni.” - általában ez a kár keletkezésétől számított 5 nap.

Ehhez azonban szükséges tisztázni, hogy az adott útszakasz kinek a tulajdonában és kezelésében van:

 1. A lakott területen kívüli utakat és az autópályákat a Magyar Közút Zrt. kezeli.
 2. A lakott területen belüli utak az illetékes önkormányzathoz tartoznak.
 3. Budapesten a fő- és tömegközlekedési utak a Budapest Közút Zrt. kezelésében, a többi, fővároson belüli szakasz pedig a kerületi önkormányzatok kezelésében van.

Az útvonalak kezelőjéről többek között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál lehet érdeklődni (telefon: +36 1 336 2400), illetve a kira.gov.hu/kira oldalon található térképek segítségével lehet tájékozódni.

A kárbejelentés módja:

 1. Személyesen az útkezelő ügyfélszolgálatán.
 2. Postai úton: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kárigénykezelő osztály, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
 3. Elektronikus úton: a karigenykezeles@kozut.hu email címen vagy a közútkezelő honlapján.

A bejelentő laphoz csatolni kell a helyszín és a sérült autó beazonosításához szükséges dokumentumokat.

A szabályos bejelentés után a közútkezelő ügyintézője a káreseményt nyilvántartásba veszi.

A bejelentéshez szükséges okmányok (szkennelve vagy másolatban):

 • a káreseményt bejelentő személy igazolványa,
 • a gépjárművet vezető személy vezetői engedélye,
 • a gépjármű forgalmi engedélye (mindkét oldal),
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása,
 • ha nem a tulajdonos a bejelentő, akkor a 2 tanúval aláíratott meghatalmazás.

A bejelentéshez közölni kell az alábbi adatokat:

 • a káresemény ideje, pontos helye,
 • milyen körülmények között történt a baleset,
 • a sérülés, kár becsült értéke.

A bejelentéshez mellékelni kell továbbá:

 • a balesetet észlelő tanúk adatait (név, lakcím, telefon),
 • fényképfelvétel a helyszínről, sérülésről,
 • javítási számlák (ha vannak).

Harmadik lépés: a kárigény érvényesítése

A kárigényt a gépjármű tulajdonosa, vagy az általa meghatalmazott személy érvényesítheti.

Ez azonban nem mindig egyszerű.

Előfordul, hogy a kátyúba hajtás után azonnal nem lehet megállni, mert balesetveszélyes lenne.

Az is megtörténhet, hogy a kár később, a szervizben derül ki, és ezt utólag már lehetetlen bizonyítani.

Továbbá ha az útszakaszon sebességkorlátozó és figyelmeztető tábla volt, nincs esély a károk megtérítésére.

Negyedik lépés: kárfelmérés

A közútkezelő kárügyintézője értesíti a káresemény helyszíne szerint illetékes kárszakértőt a káresemény kivizsgálására, a sérült gépjármű kárszakértői szemléjének lefolytatására és kárfelvételi jegyzőkönyvet készít.

A sérült gépjármű kijavításával célszerű megvárni a kárszakértői szemlét, mert utólagosan már nehéz bizonyítani a többletkárt.

A kárszakértő állásfoglalása általában 15-30 nap múlva érkezik vissza az ügyintézőhöz.

Ha a javítás mégis a kárfelmérés előtt megtörténik, a javítási számlákat kell bemutatni.

A kiszerelt sérült alkatrészek megőrzése a kérésre való bemutatás céljából szükséges.

Ötödik lépés: a felelősség megállapítása

A közút kezelőjének kötelezettségeit és feladatait a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 34-35. §-a határozza meg.

A kezelő felelőssége nem objektív, hanem vétkességi alapon nyugszik.

Ez azt jelenti, hogy felelőssége csak akkor állapítható meg, ha elmulasztotta kötelezettségét, az úthibára való figyelmeztető tábla kihelyezése nem történt meg, a kátyú a jogszabályban előírt időtartam alatt nem került kijavításra stb.

Ezek a tényezők a szakértői vélemény alapján megállapíthatók.

A gépjárművezető feladatait és kötelezettségeit a közúton való közlekedés esetében a KRESZ határozza meg.

Ez alapján a járművezető köteles:

 • A KRESZ szabályait betartani, a közlekedési táblák jelzéseit figyelembe venni.
 • Köteles a másokat veszélyeztető, vagy zavaró magatartást elkerülni.
 • A járművet a forgalmi, időjárási, látási viszonyoknak megfelelően vezetni.
 • A jármű sebességét úgy megválasztani, hogy képes legyen megállni útakadály előtt stb.
 • Köteles a kárenyhítésre. Ez azt jelenti, hogy amennyiben elkerülhetetlen a kátyúba hajtás, akkor a károk enyhítése, vagy elkerülése céljából a kátyúba hajtás előtt köteles a sebességet csökkenteni. Szakértői javaslat szerint a kátyún célszerű már nem fékezett kerekekkel áthajtani, mert a fékezett kerék sokkal sérülékenyebb, mint ha fékezetlenül gördült volna át rajta az autó (gumik, futómű sérülése). Ha pocsolyába hajt az autó, mindig számítani kell arra, hogy a felszín alatt akár 20-30 cm mélységű gödör is lehet.

A felelősség megállapításánál az eset összes körülményét figyelembe veszik, tehát mérlegelik azt, hogy a baleset figyelmes vezetéssel elkerülhető lett volna-e, illetve a közút kezelője eleget tett-e jogszabályi kötelezettségeinek.

A beérkezett kárigények elbírálása átlagosan 10-30 napot vesz igénybe.

A kárigényt a közútkezelő a kárszemle és a helyszíni vizsgálat alapján vagy elfogadja, vagy elutasítja. A kárigénylő az elutasítás esetén polgári peres eljárás keretében élhet jogorvoslattal.

Hatodik lépés: a kár összegének megállapítása

A kártérítési összeg a tárgyi károk és személyi sérülés esetén a sérelemdíj illetve az esetleges életjáradék összege.

A gépjárműkár megállapításához szükséges benyújtani a károsult nevére szóló javítási számlát. A javítási számla alapján ellenőrizhetik a sérült alkatrészt, a beépített alkatrészt, az alkatrész beszerzés bizonylatát.

A tényleges kár megállapításánál szerepet játszik az avultatás mértéke is, azaz a gépjármű fokozatos elhasználódása miatti értékcsökkenés.

A haszonszerzés tilalma miatt nem lehet a kár és a gépjármű értékénél magasabb összegű kártérítést igényelni. Ez azt jelenti, hogy a károsultat a károkozó köteles olyan helyzetbe hozni, mintha a károkozás meg sem történt volna. A károsult tehát nem gazdagodhat a károkozás kapcsán.

Ha totálkáros lett a gépjármű, javaslom a témában írt bővebb bejegyzés elolvasását ide kattintva.

Személyi sérülés esetén pedig érdemes megnézni a Kártérítés Kalkulátor segítségével, hogy hozzávetőlegesen mekkora kártérítésre lehet jogosult. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kiharcolhassuk Önnek a lehető legmagasabb kártérítést.

Hetedik lépés: a kártérítés kifizetése

Végezetül, ha megtörtént a megegyezés a közútkezelő vagy annak biztosítója és a károsult között, az elismert kártérítési összeg kifizetésével lezárul a kárügy.

Kátyúkár

Kátyúkár biztosítás: a kárigény érvényesítésének különleges esete

Az utóbbi években egyre több biztosítónál lehet kátyúkár biztosítást kötni. Ez általában a meglévő kötelező, vagy a Casco biztosítás mellé köthető. Érdemes élni vele, mivel csupán néhány ezer forint többletköltséget jelent évente. A kártérítés egy része ráadásul a kátyútól függetlenül jelentkező defektre, lámpatestet érintő kavicsfelverődésre is kiterjed. Kátyúkár biztosítás esetén nem az útkezelő, hanem a saját biztosító felé kell bejelenteni a káreseményt. A biztosító kifizeti a jogosnak ítélt kártérítést, majd utólag rendezi azt az illetékes közút kezelőjével. A biztosító tehát egyfajta jogsegély-szolgáltatást is nyújt, hiszen eljár az út kezelőjével a biztosítási limitet meghaladó kártérítés megfizetése ügyében is.

Megelőzés: mit kell tenni, ha balesetveszélyes burkolati hibát észlel?

Ilyenkor a járművezető köteles az érintett útszakasz kezelőjéhez bejelentést tenni telefonon, emailben vagy személyesen.

Kátyúkár

Egyébként ki kezeli a közutat?

A szakmai szabályoknak megfelelően végzett közútkezelés a közlekedés biztonsága mellett a közutak állagának megóvását és használhatóságát szolgálja, és kíméli a környezetet. A közutak állami tulajdonú országos közutak és önkormányzati tulajdonú helyi közutak. A közút kezelője a közút tulajdonosa, vagy az általuk a közút kezelésével megbízott koncessziós társaság.

A közútkezelő feladatai

 1. Igazgatási jellegű feladatok:
  nyilvántartás, utak osztályba sorolása, kezelői hozzájárulások kiadása stb.
 2. Üzemeltetési jellegű feladatok:
  a közúti forgalom biztonságos és kulturált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő rendszeres, illetve eseti közútkezelői beavatkozások összessége (tisztítás, közúti jelzések készítése és helyreállítása, téli üzemeltetés: hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.)
 3. Fenntartási feladatok:
  a forgalmi igénybevételtől és az időjárási, valamint a természeti hatásoktól származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglévő közutak állagának megóvására (javítási program készítése, útburkolati hibák javítása, burkolati jelek festése, kaszálás stb.)
 4. Ellenőrzés és vizsgálat:
  a közutak szakszerű felügyelete a közútkezelési szolgáltatási osztálynak megfelelően meghatározott gyakorisággal (útellenőri szolgálat működtetése).
 5. Tájékoztatási kötelezettség.

Közút számokban

Az állam, valamint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő olyan útszakasz, amely a közforgalom számára nyitott (autópálya, autóút, települések útjai, utcái, bicikliút, járda, földút stb.).

A közutakat jogosult közlekedés céljára mindenki járművezetőként, vagy gyalogosként igénybe venni, a közúti közlekedésben meghatározott feltételek teljesítése esetén részt venni.

 Országos közútHelyi közút
Fenntartóállamhelyi önkormányzat
Hosszakb. 32.000 km*kb. 181.400 km
Forgalom aránya75%25%

* ebből főúthálózat kb. 9000 km gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) kb. 1600 km kerékpárút kb. 1000 km.

Fogalmak

Úthibák

Az aszfaltburkolat hibái (pl.: kátyú, egyenetlen pályafelület, keréknyom, gyűrődés, pályaszerkezet süllyedése, hajszálrepedés, mozaikos repedés, keresztirányú repedés, szabálytalan alakú repedés, felületi hiba, zúzottkő kipergése stb.). Az útburkolati hibák megszüntetése a közút kezelőjének feladata.

Kátyú

Olyan útburkolati hiba, mely az utak használata során a forgalmi igénybevétel és a környezeti hatások (pl. csapadékos időjárás) nyomán jött létre és általában gödör alakú. A kátyú tehát a pályaszerkezeti réteg kisfelületű (legfeljebb 20 m²) folytonossági hiánya, ami az út használatát nehezíti, a balesetveszélyt növeli, a közlekedési eszközöket fokozottan igénybe veszi, az utazás kényelmét rontja.

Kátyúzás

Kisfelületű javítás (max 20 m²) az elszórtan jelentkező burkolathibák, kátyúk (kopások, bomlások) ideiglenes vagy tartós megszüntetése, a burkolat további romlásának megelőzése, a balesetveszély elhárítása céljából.

 • ideiglenes: a téli időszakban szórványosan jelentkező kátyúk haladéktalan megszüntetése ideiglenes jelleggel (“hideg” kátyúzás),
 • tartós: a burkolaton jelentkező kátyúk megfelelő időjárási körülmények között történő, hosszabb időtartamra szóló megszüntetése (“meleg” kátyúzás).

Vonatkozó jogszabályokKöszönöm, hogy elolvasta!

dr. Gerőcs Klára

Gyakorló jogászként számos jogterülettel találkoztam karrierem során. Célom, hogy a hosszú évek alatt megszerzett tudásommal, közérthető módon segítsek minden érdeklődőt eligazodni a jog útvesztőiben.

dr. Gerőcs KláraHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

Balesetem.hu ügyfélvélemény Deák Dávid Gábortól

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Balesetem.hu ügyfélvélemény Hanis Istvánnétól

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több vélemény


Google értékelés

Kátyúkár

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 4
Baleseti kártérítésBlogKátyúkár