Fogalmak

Abszolút önrészesedés

Az abszolút önrészesedés (másnéven levonásos önrész) az az összeg, amit egy kár elszenvedésekor a biztosítónak biztosan nem kell megtérítenie. Magyarul a biztosító az abszolút önrészesedés feletti összeget téríti meg egy adott káresetből. Sajnos, ha a kár értéke nem éri el az önrészesedés értékét, akkor a biztosító nem fizet semmit. Az abszolút önrészesedés mértékét a biztosításítóval kötött szerződésben szokták meghatározni, mely lehet százalékos (például az adott kár 10%-a), összegszerű (például 50.000 Ft), vagy mindkettő (például 5%, de minimum 100.000 Ft). Ez azt jelenti, hogy egy 500.000 forintos káreseménynél, ha a szerződésben meghatározott abszolút önrészesedés 10%, akkor a biztosítónak 500.000 - 50.000, azaz 450.000 forintot kell az ügyfél részére kártérítésként fizetnie.

Ajánlat

A hétköznapi használattal szemben, jogi értelemben az ajánlatot mindig az ügyfél teszi. Az ajánlatot írásban kell rögzíteni, mely egyoldalúan, a biztosított fél részéről kerül aláírásra. Ebből következik, hogy az ajánlat nem számít szerződésnek, azt a biztosítónak is el kell fogadnia. Ennek tényét szerződésben rögzíti a két fél, így válik kétoldalú megállapodássá. Szerződéskötés után történik meg a kártérítés kifizetése.

Balesetbiztosítás

A balesetbiztosítás olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított részére. Ha a biztosított életét veszti a balesetben, akkor a kedvezményezett lesz jogosult a biztosító által nyújtott szolgáltatásra.

Belső Szabályzat

A Belső Szabályzat a nemzetközi Zöldkártya Rendszer partnereinek és alattuk munkálkodó Biztosítók Szövetsége által létrehozott eljárásjogi kódex. Kattintson ide, ha szeretne többet tudni a nemzetközi zöldkártyáról.

Biztosítási titok

Biztosítási titok véd minden ügyfelet, aki biztosítóval, alkusszal, biztosítási szaktanácsadóval áll kapcsolatban. A biztosítási titok életbelépéséhez - az orvosi és ügyvédi titoktartáshoz hasonlóan - nem szükséges szerződés létrejötte. A biztosítási titok garantálja, hogy az ügyfélek vagyoni helyzete, személyi körülményei, illetve a biztosítóval vagy alkusszal kötött szerződései harmadik fél számára nem kerülnek átadásra.

Cselekvőképesség

A cselekvőképesség azt jelenti, hogy az adott személy szerződéskötésre jogosult. A jogképességnél szűkebb fogalom. A természetes személyek 18 éves koruktól rendelkeznek korlátlan cselekvőképességgel. A cselekvőképes természetes (vagy jogi) személyek saját elhatározásukból vállalhatnak kötelezettségeket, illetve jogosultságokat.

Cselekvőképtelenség

A cselekvőképtelen személy szerződéskötésre nem jogosult. Nevében törvényes képviselje járhat el. Cselekvőképtelen személy:
 • az a kiskorú, aki 12. életévét még nem töltötte be, vagy
 • akit a bíróság életkorától függetlenül cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett.
A cselekvőképtelenség a cselekvőképesség hiánya. Speciális típusa a korlátozott cselekvőképesség.

Díjfizetés

A díjfizetés a biztosítási díj szerződésben vállalt megfizetését jelenti. A díjat a biztosítási időszak egészére, egy összegben és előre kell rendezni. Legtöbb esetben havi díjfizetéssel szerződnek a biztosítók, ezzel tulajdonképpen részletfizetési lehetőséget kapnak az ügyfelek. A díjfizetés elmulasztása akár a szerződés megszűnését is eredményezheti.

Díjhalasztás

A díjhalasztás a biztosítási szerződésben rögzített díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás. Csak írásban érvényes. A díjhalasztás ideje alatt a biztosító kockázatviselése továbbra is fennáll.

Érdekmúlás

A biztosítási érdek megszűnését nevezzük érdekmúlásnak. Az érdekműlással együtt a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Ex lege

Az ex lege egy latin kifejezés, jogi szakszó, azt jelenti hogy a törvény erejénél fogva.

Értékcsökkenés (ÉCS)

Az értékcsökkenés a baleset során megsérült vagyontárgy(ak)ban keletkezett károk helyreállítása után visszamaradt:

 • esztétikai
 • használati, vagy
 • forgalmi értekét csökkentő tényező.

A károkozó vagy annak biztosítója ezt a kártételt is köteles megtéríteni. Sajnos a gyakorlatban a KGFB terhére rendezett károknál a károsult részére a biztosítók automatikusan nem fizetik az értékcsökkenést. A károkozó kötelező biztosítójához benyújtott kártérítés összeállításakor azt külön kell igényelni. Az értékcsökkenés személygépjárműben keletkezett kár esetén igényelhető a jármű 5 éves koráig és járműtípustól függően 90.000 – 120.000 km futásteljesítményig.

Felelősségbiztosítás

A felelősségbiztosítás a biztosított által, mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet. A felelősségbiztosítás csakis a biztosítási szerződésben meghatározott esetekben mentesíti a károkozót a kártérítési kötelezettsége alól.

Függőkár

A függőkár olyan kár, melyet a biztosítónak már bejelentettek, viszont az eset végleges lezárása még nem történt meg.

Gyorsított kárrendezés

A gyorsított kárrendezés a kárszemle során, vagy az azt követő néhány napban történő eljárás. A kárszemle során megállapítják a javítás és az egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult követelése kielégítéseként elfogadhatja. Nagyobb károknál szükség esetén kárelőleget eredményezhet a gyorsított kárrendezés.

Fontos! Ha gyorsított kárrendezést választ, és a biztosító megfizeti a kikalkulált összeget, további kártérítésre az esettel kapcsolatban nem lesz lehetősége, ha aláírja az ezzel kapcsolatos megállapodást. Ezért az elsőre jó ajánlatnak tűnő egyességgel akár rosszul is járhat, mert a nem vagyoni jellegű károkat, azaz a személyi sérülést általában nem kalkulálják bele az összegbe.

Gyógykezelés

A gyógykezelés az Országos Egészségpénztár (OEP) által elismert orvosi beavatkozás, mely az orvostudomány általánosan elfogadott korszerű ismereteit alkalmazza az egészség újbóli helyreállítása, az egészségi állapot javítása, illetve rosszabbodása megakadályozása céljából.

Az egészségbiztosítás ellátásaira olyan – annak alapjául szolgáló – jogviszonnyal lehet jogosultságot szerezni, amelyhez egészségbiztosítási kötelezettség társul, mert az egészségbiztosítás ún. járulékos jogviszony. A biztosítási jogviszony általában valamilyen munkavégzésre irányuló, jövedelemszerző tevékenység alapján jön létre.

Minden betegnek joga van – a jogszabályokban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan (napi 24 órában) hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Hitelfedezeti biztosítás

Egy hitel futamideje során számos olyan váratlan dolog történhet, amely közvetlenül érinti a pénztárcánkat. Ilyen esetekben lehet hasznos a hitelfedezeti biztosítás.

A hitelfedezeti biztosítás a hitelintézet vagy a hitelező által – a tartozás biztosítékául – követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Milyen élethelyzetben adhat biztonságot?

 • haláleset vagy egészségkárosodás esetén
 • keresőképtelenség és munkanélküliség esetén

Integrál önrészesedés (relatív önrész)

Az integrál önrészesedés az alacsony összegű károk kiszűrésének módszere, mely során meghatározzák a minimális térítendő kárösszeget.

Ezek után:

 • ha a a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít
 • ha viszont fölötte van, akkor az integrál önrész levonása nélkül megfizeti az egész kárt.

Kapcsolódó tartalom: Abszolút önrészesedés

Ismeretlen üzembentartó

Ismeretlen üzembentartóról akkor beszélünk, ha a káresemény bekövetkeztekor a balesetet okozó gépjármű üzembentartója nem állapítható meg. Ebben az esetben a károsult kárát a MABISZ, a Kártalanítási Számla terhére megtéríti meg.

Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által:

 • a gépjárműben
 • az útban
 • az út tartozékaiban
 • közművekben
 • a reklámhordozókban okozott károk.

Járadék

A járadék olyan rendszeresen, általában havonta esedékessé váló szolgáltatás, amelyet a járadékra jogosító körülmények fennállásáig, vagy élethosszig folyósítanak. A biztosító által folyósított járadék lehet járadékopción alapuló vagy jövedelempótló. Legnépszerűbb formája a nyugdíj, mely tulajdonképpen az állam által biztosított öregségi vagy rokkantsági járadék.

Jövedelempótló járadék

A jövedelempótló járadék a károkozó vagy a felelősség-biztosítója által folyósított járadék, amely a károkozás miatt kiesett jövedelem pótlásával igyekszik helyreállítani az eredeti állapotot. Az ilyen járadék is jövedelem, ezért a személyi jövedelemadó számításánál figyelembe kell venni.

Kogencia

A kogencia feltétlen érvényesülést kívánó szabály, amelytől nem lehet eltérni. A biztosítási szerződés vonatkozásában azt jelenti, hogy a felek a szerződésükben a Ptk. biztosításra vonatkozó szabályaitól – még egyező akarattal sem – térhetnek el. Az eltérésre csak akkor van lehetőség, ha az egyértelműen a szerződő vagy a biztosított érdekeit szolgálja!

Közös kár

A közös kár a hajózásban használatos fogalom. Olyan kár, amely a kapitány utasítására a hajónak vagy a rakománynak közös veszélytől való megmentése, illetőleg a kár enyhítése érdekében keletkezett. Ezeket a károkat az érintettek közösen, arányosan viselik.

Lejárat

A lejárat a biztosítási szerződés azon naptárilag megjelölt időpontja, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Például elérési biztosítás.

Malus

A malus olyan pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele – a biztosítási időszakon belül – igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, például egy vagy több kárt okoz. A malus a következő biztosítási időszak díjait növeli.

Nem vagyoni kár

A nem vagyoni kár a károkozónak (illetve annak felelősségbiztosítójának) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Hiszen a kártérítés célja a teljes reparáció, azaz a károsultat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a károsodás be sem következett volna. Nem vagyoni károk adódhatnak például súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztése miatti traumákból.

Önrészesedés

Az önrészesedés a kár azon része, amelyet a szerződés alapján a biztosított magára vállal. Minél nagyobb a vállalt önrészesedés, annál alacsonyabb lesz a biztosítás díja. Fajtái: az abszolút önrészesedés és az integrál önrészesedés.

Pro rate

Pro rata, más néven aránylagos kártérítés esetén az alulbiztosítás esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg, mégpedig olyan mértékben, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

Regressz

A regresszió jelentése visszaesés, hanyatlás, visszafelé mozgás, visszavezetés.

A regressz visszakövetelési jogot jelent. Tehát ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!

Regisztrációs adó

A külföldről behozott forgalomba hozandó személyautók, lakóautók és motorkerékpárok után fizetendő kötelező érvényű fizetendő adó - a 2003. évi CX. törvény alapján.

Szakmai felelősségbiztosítás

A szakmai felelősségbiztosítás olyan felelősségbiztosítási szerződés, amely alapján a biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek a szerződésben nevesített szakma vagy hivatás (például orvos, gyógyszerész, könyvvizsgáló, bróker) folytatóját terhelik olyan károkozás kapcsán, ahol a felelősségük megállapítható.

Túlbiztosítás

Túlbiztosításról akkor beszélünk, ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke. A biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik, semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt. Kivétel az újérték-biztosítás.

Újérték-biztosítás

A túlbiztosítás a biztosítási szerződésben tilos; a károsult nem kaphat több térítést, mint a vagyontárgy kárkori értéke. Ez alól kivétel az újérték-biztosítás: amikor a biztosítás valamely vagyon várható értékére szól (pl. a növények hozama) vagy a biztosító az új állapotba való beszerzés költségeit vállalja.

Vagyonbiztosítás

A vagyonbiztosítás olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.

Zöldkártya

A zöldkártya nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat. Azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító kérésre állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti. Vigyázat! Nem azonos a környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló úgynevezett zöldkártyával.


Google értékelés

Fogalmak

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 15
Lájk & megosztás