Baleseti kártérítés 2. rész

dr. Gerőcs Klára | 2020.11.17. | Olvasási idő: 8 perc


Baleseti kártérítésre minden olyan károsult jogosult, akinek a balesetét más személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság stb.) gondatlan, vagy szándékos cselekménye, mulasztása, késedelme okozta.

Baleseti kártérítést kaphat az a személy is, akinek balesetét olyan véletlenszerű esemény (elemi csapás, defekt stb.) okozta, amikor nem tehető felelőssé senki. Erre az esetre vannak az önkéntes megkötésen alapuló élet-, vagyon-, egészség-, baleset-, és utasbiztosítások.

Baleseti kártérítés: Mire kaphatok kártérítést?

A baleseti károkozás lehet véletlen baleset, vagy jogellenes cselekmény (bűncselekmény) következménye.

Baleseti kártérítés 2. rész

A baleset bekövetkezésekor a sérültek ellátása után a legfontosabb lépés a pontos kár megállapítása (például a baleset rekonstruálása, jegyzőkönyv felvétele, költségek igazolására szolgáló számlák, dokumentumok összegyűjtése stb.).

A kár több tényező összessége.

Vagyoni vagy dologi kár

Vagyoni kárnak hívunk minden kárt, ami pénzben kifejezhető.

Például:

 • gépjármű javítási költsége,
 • gépjármű szállítási költsége,
 • csere, vagy bérautó költsége,
 • új gépjármű vásárlásának, forgalomba hozatalának költsége,
 • egyéb vagyontárgyban keletkezett kár (például poggyász, ruházat, telefon, laptop stb.),
 • gyógyszer-, gyógykezelés költsége,
 • utazási költség,
 • iratok pótlásának költsége,
 • elmaradt haszon,
 • ápolási költség,
 • késedelmi kamat,
 • egyéb többletköltségek.

Sérelemdíj (korábban: nem vagyoni kár)

A sérelemdíj a számlákkal nem igazolható veszteség. Az összege bírói döntés, vagy megállapodás kérdése.

Például:

 • lelki szenvedés,
 • fizikai fájdalom,
 • gyász,
 • maradandó fogyatékosság,
 • egészségromlás,
 • életvezetés megváltozása stb.

Baleseti kártérítés: Kitől követelhetek kártérítést?

A következő lépés, egyértelműen tisztázni, hogy ki a felelős a baleset bekövetkezéséért.

A hatályos Ptk. szabályai szerint ugyanis:

“6:519. § [A felelősség általános szabálya]
Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.”

“6:522. § [A kártérítési kötelezettség terjedelme]
(1) A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni.
(2) A teljes kártérítés körében a károkozó köteles megtéríteni
a) a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést;
b) az elmaradt vagyoni előnyt; és
c) a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.”

Attól függően, hogy ki, vagy mi okozta a balesetet, megkülönböztetjük az alábbi baleseti eseményeket.

Tipp: abban az esetben ha a felelősség kérdése nem vitatott, viszont a gyógyulás elhúzódik, kártérítési előleg kifizetését is kérheti.

Közlekedési balesetek

Gépjárművek ütközése esetén

A vétlen fél kártérítése a károkozó vétkes fél biztosítója által történik. A kötelező gépjármű felelősség biztosítás jogintézménye erre az esetre épül (2009. évi LXII. törvény). Kevesen tudják azonban, hogy a károkozó jármű utasai biztosítottak, azaz ha megsérülnek, a károkozó biztosítója baleseti kártérítést fizet.

Baleseti kártérítés 2. rész

Saját hibás gépjármű baleset

Köztudomású, hogy a károkozó saját járművében okozott káráért a kötelező biztosítás nem fizet (kivéve, ha casco útján is biztosított a jármű).

A közúti balesetek csoportjához tartoznak még a következő személyi sérüléssel, vagy vagyoni kárral járó balesetek is:

 • gyalogosként elütött személy balesete,
 • gépkocsi vaddal való ütközése, más néven vadkár,
 • úthiba (kátyú) miatt keletkezett kár is.

Munkahelyi, vagy üzemi baleset

Munkahelyi, illetve üzemi baleset esetén a felelős fél a munkáltató. A munkáltató ugyanis köteles gondoskodni a munkavállaló biztonságáról. Amennyiben a felelőssége beigazolódik, köteles megtéríteni a munkavállaló minden vagyoni és nem vagyoni kárát.

Egyéb balesetek

Bármilyen más helyen bekövetkezett baleset esetén is a vétkes fél a felelős.

Mi van akkor, ha nem állapítható meg a felelős személye?

Sokszor úgy következik be baleset, hogy senki nem vonható felelősségre (például elemi kár, villámcsapás, árvíz, jégeső stb.). Ezt a helyzetet rendezik az önkéntességen alapuló baleset-, egészség-, vagyon-, és utasbiztosítások.

Az egyéni szerződéskötés esetén a biztosítók általában meghatározzák a biztosított káreseményt, és az ahhoz tartozó kártérítés mértékét. Ezek az úgynevezett szabott kártérítési összegek (összegbiztosítások). Az előre rögzített fix összegeket a biztosítók kizárólag a szerződésben felsorolt biztosítási esemény bekövetkeztekor fizetik. A biztosítási eseményen túl más kártérítést nem fizetnek, tehát nincs egyedi elbírálás, vagy méltányosság, illetve nem mérlegelik az egyéb körülményeket.

A kárrendezési eljárás

1. A kárigény megfogalmazása

A kárigény megfogalmazása során cél a megalapozott és teljeskörű kárigény összeállítása. A kártérítési igényt a károsultnak kell előterjeszteni a felelős károkozó, vagy biztosítója irányába.

Baleseti kártérítés 2. rész

A kár tényét tehát a balesetet vétlenül elszenvedő félnek kell bizonyítania. Mivel az igény megfogalmazása, benyújtása, a dokumentumok összegyűjtése általában a károsult részéről nehézségekbe ütközik, érdemes az ügy lebonyolításával kártérítési specialistát megbízni.

Ők végigviszik a kártérítési ügyet, képviselik a károsultat, ezzel tehermentesítik az ügyfelet.

Sokszor a károsultban fel sem merül, hogy a nyilvánvaló káron kívül, milyen egyéb igényt (vagyoni és nem vagyoni kár) is érvényesíthetne. Kevesen tudják, hogy nem csak a sérülés mértéke számít, hanem az is, hogy milyen hatással lesz a sérült jövőjére: például egy kéztörés egy festő életében a pénzkereseti lehetőség elvesztését is jelentheti időlegesen.

A kártérítési eljárás lefolytatásáért általában nem kell előre fizetni, mert a szakértők sikerdíjért dolgoznak. Szakértelmük útján sokszor a károkozó, vagy biztosítója által felajánlott összeg többszörösét, akár milliós nagyságrendű kártérítést is képesek elérni, mivel az összeg nagyságában anyagilag is érdekeltek.

2. A kárigény benyújtása

A kárigény benyújtásának időbeli korlátja van. A Ptk. szerint a kárigény érvényesítésének elévülési ideje

közlekedési balesetek esetén a baleset bekövetkezésétől számított 5 év.

A biztosítók azonban a biztosítási szerződésekben gyakran 1 évben határozzák meg a határidőt.

A Ptk. biztosítási szerződésekre vonatkozó rendelkezései a 6:439. § - 6:490. §-ig találhatók (általános szabályok, kárbiztosítási szerződések, felelősségbiztosítási szerződések, összegbiztosítási szerződések: életbiztosítás, balesetbiztosítás, egészségbiztosítás).

Célszerű tudni, hogy a peres eljárás kezdeményezése minden esetben megszakítja ezt a határidőt.

A kárigény benyújtását érdemes mielőbb megtenni, mert így van reális esély arra, hogy a bizonyítékok még beszerezhetők, a baleset körülményei rekonstruálhatók, a tanúk beazonosíthatók, a helyszíni szemle lefolytatható.

Soha ne feledjük azonban, hogy a károkozó, vagy a biztosítója ellenérdekű fél, és mindent meg fog tenni azért, hogy a lehető legkisebb összeget fizesse.

Elvileg ugyan a károkozó, vagy a biztosítója köteles az ügymenet során együttműködni, mégis előfordul, hogy indokolatlanul húzzák az időt. Ezt ne hagyjuk annyiban, mert vezethet a jogosultsági idő lejártához. A határidő lejártával az elévülést akkor sem lehet vitatni, ha a késedelem oka a károkozó, vagy a biztosítója volt (jogvesztő határidő).

3. A kárrendezési eljárás lezárása

A baleseti kártérítési ügyek lezárása a következőképpen történhet:

 • A károkozó, vagy biztosítója ajánlatot tesz a sérültnek/károsultnak. Az ajánlatot a károsult elfogadja, a kártérítés összegét megkapja, az eljárás lezárul.
 • Ha az ajánlatot a károsult nem fogadja el, azaz vitatja, akkor kísérletet kell tenni a megegyezésre.
 • Ha a károkozó és károsult megállapodnak egy kártérítési összegben (peren kívüli egyezség), akkor az összeg megfizetésével az eljárás lezárul.
 • Ha nincs megállapodás, akkor történik a kártérítési per indítása. A per a bírói ítélettel, és a kártérítési összeg megfizetésével zárul.

A kártérítési per

Általános tapasztalat, hogy a kártérítési per helyett gyakoribb a peren kívüli megegyezés.

A kártérítési per befejezése ugyanis akár évekig elhúzódhat. A károsult így évekig nem juthat hozzá a pénzéhez, ugyanakkor számára a per mind anyagilag, mind lelkileg megterhelő.

Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy az idő és az esetlegesen befektetett előre fizetendő összegek meg tudják hozni az eredményt, mert általában a bíróság magasabb összegű kártérítési összeget szokott megállapítani, mint a megegyezéses úton kialkudott összeg.

Eljárási szabályait a Pp. (2016. évi CXXX. törvény) szabályozza.

A baleseti kártérítés összege

A kártérítés alapja minden olyan ténylegesen felmerült költség, mely a balesettel összefüggésbe hozható. Közlekedési balesetnél a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a kártérítés maximális összege Magyarországon:

“13. § (1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.”

Előre nehéz pontosan megmondani, hogy mekkora lesz a kifizetett baleseti kártérítés összege, mivel annak igen sok összetevője van. Magyarországon a kártérítési perekben az egyedi elbírálás és arányosság elve érvényesül. Általános gyakorlat, hogy a bíróságok hasonló balesetekben hasonló kártérítési összeget ítélnek meg, mégis nagy a szórás, mivel a bíróságok nincsenek kötve a korábbi ítéletekhez.

Az is előfordul, hogy a kártérítés nem egy összegben kerül kifizetésre, hanem maradandó sérülés esetén baleseti járadék, elhalálozás esetén pedig életjáradék formájában. Az életjáradék egy összegben való megváltása is kérhető.

Ahhoz, hogy mekkora lesz a kifizetendő összeg, támpontot adhat a kártérítési kalkulátor.

A baleseti kártérítés esedékessége

A kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes, ezért a kifizetés késedelme mindig kamattal terhelt. A késedelmi kamat a törvény erejénél fogva jár, tehát nem kell külön kérelmezni. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napjától érvényes jegybanki alapkamat mértéke.

A baleseti járadék

Tartós egészségkárosodással járó balesetek hosszú távú veszteséggel és következményekkel is járhatnak. A baleseti járadék maradandó egészségkárosodás esetén állapítható meg. Ilyenkor általában a sérülés olyan súlyos, hogy a károsult korábbi életvitelét nem tudja folytatni, meg kell változtatnia egész életét, ami jelentős többletköltségekkel jár.

Előfordul, hogy korábbi foglalkozása helyett más munkakörben kell elhelyezkednie, vagy az is megtörténhet, hogy a jövőben egyáltalán nem tud munkát végezni.

Mozgáskorlátozottság esetén felmerülhet a lakásvásárlás, a lakáscsere, az akadálymentesítés szükségszerűsége. Ebben az esetben a kártérítés baleseti járadék formájában is megállapítható. A folyósítás célja, hogy a baleset következtében kieső költségeket pótolja. Természetesen csak a jogszerű, elismerhető költségek érvényesíthetők.

Baleseti halál esetén járó kártérítés

A közúti, munkahelyi és egyéb balesetek halálos kimenetellel is végződhetnek. Az elhalálozás bizonyítéka az orvosi leletek és az elhunyt halotti bizonyítványa.

Egy gyermek, egy szülő, egy házastárs elvesztése a lelki trauma mellett, egész életre szóló anyagi következményekkel is járhat, főleg ha az elhunyt volt a családfenntartó.

Ilyenkor a közeli hozzátartozók - házastárs, élettárs, szülő, gyermek, egyenesági leszármazott, testvér - az elhunyt elvesztése miatt baleseti kárrendezési igénnyel élhetnek.

A hozzátartozó halála esetén a kár megállapításánál számos körülményt kell figyelembe venni:

 • tényleges kár (az elhunyt gondozásának, gyógykezelésének költségei, kiesett kereset, temetési költség stb.),
 • gyász,
 • függőség (hány személy függött az elhunyt keresetétől, illetve milyen mértékben). Ide tartozik a ténylegesen kiesett jövedelem, valamint a jövőben felmerülő kieső jövedelem, például egy gyerek taníttatásának, egy szülő eltartásának költségei.

A hozzátartozók a sokk és a gyász első hullámával küszködve valószínűleg az utolsó gondolatuk a kártérítési igény bejelentése, ezért

célszerű minél gyorsabban kártérítési szakemberre bízni az ügyet - vegye fel velünk még ma a kapcsolatot ide kattintva.

A kártérítési igény bejelentésének előnyei a hozzátartozók számára:

 • igazságszolgáltatás érzése az elhunyt irányába (elégtétel),
 • annak érzése, hogy a gyászoló nincs egyedül a bajban,
 • a baleset következményei nem fogják az anyagi biztonságot is veszélybe sodorni (a jövedelempótló életjáradék célja az elhunyt jövedelmének pótlása).

Az igény benyújtására a balesettől számított 5 év áll rendelkezésre.

Az ügymenet során fontos az alapos és körültekintő vizsgálat, illetve a károsultak érdekeinek szem előtt tartása. Törekedni kell arra, hogy a hozzátartozók anyagi kompenzálása minél teljesebb legyen.Köszönöm, hogy elolvasta!

dr. Gerőcs Klára

Gyakorló jogászként számos jogterülettel találkoztam karrierem során. Célom, hogy a hosszú évek alatt megszerzett tudásommal, közérthető módon segítsek minden érdeklődőt eligazodni a jog útvesztőiben.

dr. Gerőcs KláraHa kéri, akkor a kapcsolatfelvételtől a kártérítés kifizetéséig találkozásmentes ügyintézést végzünk.Megértettem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.Ügyfeleink írták

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

„Szakmailag felkészült, ügyfélcentrikus csapat. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fog csalódni bennük. Az ügyem sikerrel zárult.” – Macicas Erzsébet

Balesetem.hu ügyfélvélemény Deák Dávid Gábortól

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

„Vírus időszakban teljesen érintkezésmentesen sikerült együttműködnünk. Örülök hogy a Balesetem.hu-t választottam.” – Deák Dávid Gábor

Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

„Minden Sorstársunknak ajánlom a Balesetem.hu csapatát, aki megbízható, célorientált, motivált, együttműködő, sikeres emberekre szeretné bízni problémája megoldását.” – Kavaleczné Nagy Erika

Balesetem.hu ügyfélvélemény Szandai Jánostól

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

„Nyugodtan tudom mindenkinek ajánlani, minden úgy történt, ahogy telefonon vagy az email fiókon keresztül megbeszélésre került.” – Szandai János

Balesetem.hu ügyfélvélemény Dékány Istvántól

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

„Ennél az irodánál nincs az, hogy talán, esetleg vagy nem tudom.” – Dékány István

Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

„Nyugodt szívvel ajánlom a Balesetem.hu csapatát.” – Kavalecz Attila

Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

„Ne gondolkozzon, bízza a kárügyintézést szakemberekre mert biztosan több pénzhez jut.” – Gulácsy Zoltánné

Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

„A határidők és a megbeszéltek pontos betartásával, folyamatos tájékoztatással és kellő odafigyeléssel követték végig az ügyem menetét.” – Baranyai Lászlóné

Döme Ernőné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

„Minden kérdésre érthető választ kaptunk, minden a megbeszélt módon történt az egész ügy lezárásáig.” – Faragó Sándorné

Balesetem.hu ügyfélvélemény Hanis Istvánnétól

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

„Hozzáértő ügyintézők, türelmes foglalkozás-kapcsolattartás a megbízóival.” – Hanis Istvánné

Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

„Fájós lábbal nem nekünk kell rohangálni az ügyeket intézni.” – Farkas Lászlóné

Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

„Mindent megtettek annak érdekéden, hogy az ügy sikeresen záruljon! Köszönöm!.” – Domokos Pálné

Slider

Még több vélemény


Google értékelés

Baleseti kártérítés 2. rész

Átl. értékelés: 5
Értékelte: 2
Baleseti kártérítésBlogBaleseti kártérítés 2. rész